eldcare Friendly Reminders i Fall Alerts: nou projecte de Bismart/ABD

El 2050, el 30% de la població serà major de 65 anys. Una població amb aquestes característiques requereix una gran despesa en atenció sanitària i social, per la qual cosa cal trobar solucions innovadores perquè aquests serveis puguin fer front als problemes que suposa una població envellida. La tecnologia ofereix[...]