Descobreix com les empreses poden aprofitar al màxim la IA generativa segons les claus de l'últim estudi de Gartner sobre IA Generativa en empreses.

La Intel·ligència Artificial Generativa (GenAI o IA Generativa) ha sorgit com una eina revolucionària en l'àmbit empresarial, prometent transformar la manera en què operem i prenem decisions.

Segons un estudi recent de Gartner, només el 10% de les organitzacions que experimenten amb IA han aconseguit un nivell avançat d'implementació i èxit. No obstant això, les lliçons apreses per aquestes organitzacions poden oferir una guia inestimable per a aquells que busquen adoptar GenAI de manera efectiva.

En aquest blog, explorarem com les empreses poden aprofitar al màxim la IA generativa, basant-nos en les recomanacions i descobriments de l'estudi de Gartner.

Què és la IA Generativa?

La IA Generativa és un tipus d'intel·ligència artificial que se centra en la creació de contingut nou a partir de dades existents. A diferència d'altres formes d'IA que es limiten a analitzar i classificar dades, GenAI pot generar text, imatges, música i altres tipus de contingut que són originals i útils per a diversos fins. Utilitza models avançats com les xarxes neuronals profundes per aprendre patrons i estructures en les dades d'entrenament i després aplica aquest coneixement per produir contingut nou. Això té aplicacions potencials en àrees com la creació de contingut, el disseny de productes, la generació de codi i molt més, convertint-la en una eina poderosa per a la innovació empresarial.

Guia d'IA Generativa per a Marketing

Estàs preparat per analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial generativa en el teu equip de màrqueting? No et perdis la nostra plantilla d'avaluació, basada en els criteris de Forrester. Descarrega-la ara i porta la teva estratègia de màrqueting al següent nivell amb insights accionables i eines pràctiques!

Guia GenAI per a CMOs

Descarrega't la guia i descobreix com implementar la IA Generativa en la teva estratègia de màrqueting i com avaluar l'impacte de la GenAI.

Descarrega-la ara

 

Com aprofitar la IA Generativa en el teu negoci?

1. Estableix una visió clara per al teu pla de GenAI

El primer pas per aprofitar la IA Generativa és establir una visió clara de com la IA generativa impulsarà els objectius empresarials.

Gartner destaca la importància d'alinear els objectius de GenAI amb la visió corporativa de l'empresa. Això implica respondre a preguntes clau com:

Definició d'objectius

Segons Gartner, és fonamental definir com la GenAI contribuirà a l'assoliment d'objectius de negoci específics com el creixement d'ingressos, la millora de la satisfacció del client, la reducció de costos o l'augment de la productivitat del personal.

Per exemple, la intel·ligència artificial generativa pot impulsar canvis en el model de negoci que generin noves iniciatives comercials, o pot utilitzar-se per millorar l'anàlisi del comportament del client, augmentant la satisfacció del client.

Mètriques d'èxit

Per mesurar l'èxit de les iniciatives de GenAI, Gartner recomana establir mètriques clares que es relacionin amb els objectius empresarials. Algunes mètriques suggerides inclouen l'índex de satisfacció del client, el creixement d'ingressos per línies de productes, el nombre de noves iniciatives comercials i la reducció en el temps de processament.

2. Eliminar les barreres organitzacionals

Un cop s'ha establert una visió clara sobre el perquè i el com de la teva inversió en GenAI, el següent pas és identificar i eliminar les barreres organitzacionals que podrien obstaculitzar l'èxit de GenAI.

Segons Gartner, això implica documentar els objectius i adoptar un enfocament de cartera per a les oportunitats d'IA, alineant els projectes amb els objectius corporatius.

Mètriques per a la credibilitat del projecte

Seleccionar mètriques que actuïn com a proxies per als resultats financers i de risc és crucial per establir la credibilitat del projecte. Gartner recomana col·laborar amb els responsables de dades i d'analítica per determinar les mètriques més adequades per a futurs projectes.

Estructures formals de responsabilitat

La implementació d'estructures formals de responsabilitat, com una matriu RACI (Responsable, Aprovador, Consultat i Informat), pot enfortir els resultats d'IA. Aquesta matriu ajuda a definir clarament qui és responsable, qui ha d'aprovar, qui ha de ser consultat i qui ha de ser informat en cada etapa del projecte.

3. Avaluar i mitigar riscos

L'adopció de qualsevol tipus d'intel·ligència artificial comporta una sèrie de riscos, i la GenAI no és l'excepció. Gartner identifica diversos tipus de riscos clau, incloent-hi els regulatoris, els reputacionals i els de competència. Tots ells han de ser avaluats i mitigats adequadament.

Riscos Reguladors

Comprendre el panorama regulador en constant evolució és fonamental. Gartner suggereix habilitar la col·laboració entre les persones al capdavant de la inversió en IA i els membres dels equips legals, de risc i de seguretat per avaluar la factibilitat del cas d'ús i els riscos acceptables.

A més, recomana la creació d'una oficina de governança d'IA que serveixi com un comitè d'auditoria independent per revisar els resultats.

Riscos Reputacionals

La seguretat i la protecció són crucials per evitar possibles amenaces contra la IA. Això inclou tant amenaces malintencionades com benignes dins de l'organització.

Gartner suggereix reforçar la seguretat en tots els controls de seguretat empresarial, la integritat de dades i el monitoratge del model de IA, i aprofitar els recursos externs per assegurar els sistemes de IA.

Competències i Deute Tècnic

Alinear l'estratègia d'IA amb l'estratègia del núvol pot ser una solució efectiva per reduir el deute tècnic. Crear un full de ruta tecnològic per modernitzar les infraestructures de dades i anàlisi i un programa d'acceleració de startups per innovar de manera incremental són altres recomanacions clau de Gartner.

4. Prioritzar projectes factibles i que aportin valor

Finalment, és essencial prioritzar els projectes de GenAI en funció del seu valor i factibilitat.

Gartner suggereix utilitzar criteris simples per avaluar i puntuar cada projecte, permetent així classificar els projectes entre si.

Factors de factibilitat tècnica i de valor comercial

Alguns dels factors de factibilitat tècnica inclouen l'accés a dades etiquetades, la factibilitat de l'arquitectura i la tecnologia, i la disponibilitat d'habilitats i persones per executar el projecte.

D'altra banda, els factors de valor comercial inclouen l'alineació amb la missió i els valors de l'empresa, el suport del patrocinador i la capacitat de mesurar els KPI.

Classificació de projectes

Els projectes han de classificar-se segons el seu valor comercial i la seva factibilitat tècnica.

Els projectes amb alta contribució al valor comercial i alta factibilitat tècnica són els més prometedors. No obstant això, és important evitar projectes on la factibilitat sigui tan baixa que faci impossible el projecte.

Transforma la teva estratègia de màrqueting amb IA Generativa!

Descobreix com la intel·ligència artificial generativa pot millorar els teus resultats de màrqueting.

 

Com activar la IA Generativa?

Activar la IA generativa en una organització no és només una qüestió de tecnologia; requereix un canvi cultural i estratègic.

En el seu estudi, Gartner defineix una sèrie de passos a seguir que les empreses haurien de portar a terme per activar la IA Generativa amb èxit:

1. Formació i Educació

És fonamental que els empleats comprenguin què és la intel·ligència artificial generativa i com pot beneficiar a l'organització. Oferir formació i tallers sobre els conceptes bàsics de GenAI i les seves aplicacions pràctiques pot ajudar a construir una base de coneixement sòlida.

2. Integració en Processos Existents

La IA Generativa no ha de ser vista com una solució separada de la infraestructura de l'organització, sinó com una eina que s'integra en els processos i fluxos de treball existents.

Per això, és crucial identificar àrees on la GenAI pot millorar l'eficiència i la productivitat.

3. Col·laboració Interdepartamental

La implementació de la IA Generativa a l'empresa ha de ser un esforç col·laboratiu que impliqui diferents departaments de l'organització, incloent-hi TI, màrqueting, vendes i recursos humans.

Aquesta col·laboració assegurarà que la GenAI s'utilitzi de manera coherent i alineada amb els objectius de l'empresa.

4. Proves i Ajustaments

Començar amb proves pilot i projectes de menor escala permet a les empreses provar la tecnologia, avaluar el seu impacte i fer ajustos abans d'una implementació més àmplia.

Aquest enfocament iteratiu ajuda a minimitzar riscos i maximitzar beneficis.

 

Conclusió

L'adopció de la IA generativa pot ser un procés transformador per a les empreses, però requereix una planificació acurada i estratègica.

Basant-nos en l'estudi de Gartner, hem explorat com les empreses poden aprofitar al màxim GenAI establint una visió clara, eliminant barreres organitzacionals, avaluant i mitigant riscos, i prioritzant projectes valuosos i factibles.

Seguint aquestes recomanacions, les empreses poden no només implementar la intel·ligència artificial amb èxit, sinó també aconseguir un impacte significatiu en els seus objectius comercials i operatius.

Guia GenAI per a CMOs

Descarrega't la guia i descobreix com implementar la IA Generativa en la teva estratègia de màrqueting i com avaluar l'impacte de la GenAI.

Descarrega-la ara
Publicat per Núria Emilio