Quines disciplines inclou l'Advanced Analytics o analítica avançada? Parlem d'anàlisi predictiva, mineria de dades, text analytics i machine learning.

En un món cada vegada més impulsat per les dades, l'analítica avançada o Advanced Analytics s'està posicionant com una tecnologia clau per a aquelles empreses que busquen obtenir un avantatge competitiu significatiu. L'Advanced Analytics aplica mètodes avançats d'anàlisis de dades per a l'obtenció de insights de negoci més innovadors, específics i evolucionats.

que-es-advanced-analytics-imagen-análisis-ordenador

En el món empresarial actual, l'anàlisi de dades és, sens dubte, una disciplina fonamental per a les organitzacions que necessiten comprendre la seva pròpia activitat i obtenir insights de valor sobre el seu propi funcionament i el de la competència per a prendre decisions de negoci informades. L'analítica de dades també juga un paper fonamental en el coneixement del client i en la definició i posada en marxa d'estratègies de client més eficients.

No obstant això, a mesura que la quantitat de dades generades per les empreses continua creixent exponencialment, sorgeix la necessitat de recórrer a tècniques d'analítica més avançades per a generar insights de més valor que no es poden obtenir mitjançant una anàlisi de dades tradicional.

És precisament en aquest punt on el concepte "Advanced Analytics" (Analítica Avançada) cobra rellevància. L'analítica avançada és una disciplina que combina mètodes estadístics, matemàtics i tecnològics per a aprofundir en l'anàlisi de dades i aconseguir un major valor estratègic.

Què és Advanced Analytics o analítica avançada?

Tal i com el nom suggereix, el concepte Advanced Analytics o analítica avançada es refereix a un tipus d'anàlisi de dades que incorpora tècniques avançades. En concret, les disciplines d'Advanced Analytics engloben un conjunt de tècniques i eines que van un pas més enllà de l'anàlisi de dades tradicional, permetent descobrir patrons ocults, predir resultats futurs i brindar informació estratègica més profunda, entre altres coses.

Una de les singularitats més definitòries dels mètodes d'Advanced Analytics és que empra capacitats d'intel·ligència artificial —per exemple, algoritmes sofisticats i models matemàtics complexos— per a la predicció.

És a dir, mentre que els mètodes convencionals d'anàlisis de dades solen centrar-se en la descripció i en el que ha succeït en el passat, l'Advanced Analytics té com a objectiu comprendre per què van ocórrer uns certs esdeveniments i què és el més probable que passi en el futur.

L'anàlisi predictiva és, per tant, una branca del Advanced Analytics, però no és l'únic.

Tipus d'Advanced Analytics o d'Analítica Avançada

 1. Anàlisi Predictiva: L'anàlisi predictiva és un dels components fonamentals de l'Advanced Analytics. Utilitza tècniques estadístiques i de machine learning i deep learning per a predir esdeveniments o comportaments futurs basant-se en dades històriques. En aplicar models predictius, les empreses poden anticipar-se a tendències i patrons emergents, la qual cosa els permet prendre decisions proactives i estratègiques, a més d'avançar-se a la competència o predir el comportament dels seus clients.

 2. Mineria de Dades: La mineria de dades o data mining és una altra tècnica clau dins de l'Advanced Analytics. Consisteix a descobrir patrons i relacions ocultes dins de grans conjunts de dades. En utilitzar algoritmes avançats, com la clusterizació, l'arbre de decisions, l'agrupació o la detecció d'anomalies, les organitzacions poden obtenir coneixements valuosos sobre el comportament dels seus clients, identificar oportunitats de millora i optimitzar els seus processos empresarials.

 3. Text Analytics: Amb el creixement exponencial de les dades no estructurades, com ara els correus electrònics, les xarxes socials, els informes o les ressenyes de clients, el Text Analytics s'ha tornat cada vegada més important. Aquesta tècnica, que recentment es basa en Large Language Models (LLM), permet analitzar i extreure informació valuosa de grans quantitats de text, identificant sentiments, opinions, temes recurrents i entitats rellevants.

 4. Anàlisi de Xarxes Socials: Les xarxes socials s'han convertit en un canal crucial perquè les empreses interactuin amb els seus clients i, alhora, obtinguin dades de valor relatius al seu comportament i hàbits de consum. L'anàlisi de xarxes socials dins de l'Advanced Analytics se centra en examinar les dades generades en plataformes socials per a descobrir patrons d'interacció, influència i comportament de l'usuari. Això ajuda a les organitzacions a comprendre millor a la seva audiència, adaptar les seves estratègies de màrqueting i millorar la presa de decisions basada en la retroalimentació en línia.
  El text analytics és una branca de l'analítica avançada que, en si mateixa, comprèn diferents disciplines. A grans trets, és important diferenciar la taxonomia de la folksonomia.

 5. Anàlisi de Big Data: L'anàlisi de grans quantitats de dades o Big Data s'enfoca a la gestió i anàlisi de grans volums de dades estructurades i no estructurades. Aquesta disciplina utilitza tècniques i eines per a processar, emmagatzemar i analitzar dades a gran escala. L'anàlisi de Big Data permet obtenir informació rellevant de fonts diverses i aprofitar-la per a prendre decisions estratègiques i obtenir un avantatge competitiu.

Quins beneficis suposa el Advanced Analytics a nivell d'empresa?

La implementació efectiva de mètodes d'analítica avançada per a l'anàlisi de dades empresarials produeix una sèrie de beneficis significatius.

En implementar tècniques com l'anàlisi predictiva, la mineria de dades o el text analytics, les empreses van un pas més enllà en l'aprofitament del potencial de les seves dades per a la presa de decisions de negoci més encertades (data-driven decisions).

Sens dubte, la implementació de metodologies d'Advanced Analytics és un catalitzador per al creixement i la innovació, a més d'impulsar la transformació digital i el desenvolupament d'una cultura data-driven.

A continuació llistem alguns dels beneficis més significatius de l'Advanced Analytics a nivell empresarial.

 1. Presa de decisions basada en dades o data-driven decisions: L'Advanced Analytics proporciona informació més precisa i rellevant per a la presa de decisions informades. En combinar dades estructurades i no estructurades, i aplicar tècniques sofisticades d'anàlisi, les empreses poden prendre decisions estratègiques més conscienciades.

 2. Avantatge competitiu: En aprofitar les capacitats del Advanced Analytics, les organitzacions poden obtenir un avantatge competitiu significatiu. En comprendre millor als clients, predir tendències del mercat i optimitzar els processos interns, les empreses poden anticipar-se als canvis i adaptar-se ràpidament a les demandes del mercat.

 3. Optimització de recursos: L'Advanced Analytics ajuda a les empreses a optimitzar l'ús dels seus recursos. En identificar ineficiències i àrees de millora, les organitzacions poden reduir costos, millorar l'eficiència operativa i maximitzar el seu rendiment.

 4. Innovació i descobriment d'oportunitats: L'Advanced Analytics permet descobrir noves oportunitats de negoci i fomenta la innovació. En analitzar grans volums de dades i trobar patrons no evidents, les empreses poden identificar nínxols de mercat, anticipar les necessitats del client i desenvolupar noves solucions.

 5. Anàlisi predictiva i forecasting: La predicció de tendències és un dels majors beneficis que ofereix l'Advanced Analytics a les empreses. Gràcies a aquesta mena d'anàlisi, les organitzacions poden anticipar-se als canvis del mercat i adaptar-se ràpidament a les demandes del client. L'analítica predictiva no només ajuda a les empreses a prendre decisions informades a llarg termini, sinó que també els permet avançar-se a la competència i desenvolupar noves solucions a mesura que sorgeixen les necessitats del mercat.

Conclusió

En un entorn empresarial cada vegada més impulsat per les dades, l'Advanced Analytics s'ha convertit en un component crucial de l'analítica de dades empresarials. En habilitar una anàlisi més profunda, la predicció d'esdeveniments futurs i la generació de insights estratègics, l'Advanced Analytics capacita a les organitzacions per a prendre decisions informades i obtenir un avantatge competitiu significatiu.

En un context en el qual l'analítica de dades cada vegada juga un paper més protagonista en l'entorn corporatiu, l'analítica avançada és crucial perquè les empreses puguin desbloquejar el veritable valor de les seves dades i obrir noves oportunitats de negoci.

Publicat per Núria Emilio