Microsoft es posiciona com a empresa líder del Quadrant Màgic de Gartner sobre plataformes d'integració com a servei (iPaaS) de 2023.

Després de posicionar a Power BI al capdavant de l'últim Quadrant Màgic de Gartner de Plataformes Analítiques i de BI 2023, ara Gartner també reconeix a Microsoft com a empresa capdavantera en l'àmbit de la integració de dades i de la integració de sistemes.

Gartner acaba de nomenar a Microsoft com a companyia líder de l'últim Quadrant Màgic de Gartner de Plataformes d'Integració com a Servei (iPaaS) de 2023, gràcies als serveis d'integració de Azure.

Cuadrante Mágico de Gartner para plataformas de integración como servicio de 2023

És probable que si treballes en el camp tecnològic, ja estiguis familiaritzat amb el Quadrant Màgic de Gartner, ja que es tracta d'un dels estudis del mercat IT més influents a nivell mundial.

No obstant això, val la pena fer un breu repàs d'en què consisteix, per a què serveix i com funciona.

Què és el Quadrant Màgic de Gartner i per a què serveix?

El Quadrant Màgic de Gartner és una representació gràfica única que avalua i classifica a les principals empreses proveïdores de tecnologia del mercat mundial. Aquest informe és el resultat d'una minuciosa recerca de mercat duta a terme per Gartner, una signatura de consultoria de renom mundial.

Gartner elabora i publica un Quadrant Màgic per a cada sector de la indústria tecnològica, cobrint més de 100 categories diferents. Aquest enfocament integral i especialitzat el converteix en una autoritat respectada en la comunitat tecnològica i empresarial, i els seus resultats influeixen en les decisions de contractació de serveis de TI i en les estratègies de vendes de les empreses del sector.

Funcionament

El Cuadrante Mágico de Gartner clasifica a las empresas proveedoras tecnológicas líderes en cuatro categorías distintas: Leaders (líderes), Visionaries (visionarios), Niche Players (actores de nicho) y Challengers (desafiadores). La consultora estadounidense evalúa a las compañías en base a dos criterios fundamentales: su visión y su capacidad para llevar a cabo su visión mediante una ejecución efectiva.

El Quadrant Màgic de Gartner classifica a les empreses proveïdores tecnològiques líders en quatre categories diferents: Leaders (líders), Visionaries (visionaris), Niche Players (actors de nínxol) i Challengers (desafiadors). La consultora estatunidenca avalua a les companyies sobre la base de dos criteris fonamentals: la seva visió i la seva capacitat per a dur a terme la seva visió mitjançant una execució efectiva.

Quadrant Màgic de Gartner de Plataformes d'Integració com a Servei (iPaaS) 2023

Cuadrante Mágico de Gartner para plataformas de integración como servicio de 2023

Els resultats de l'últim Quadrant Màgic de Gartner sobre plataformes d'anàlisis i business intelligence de 2023 són clars: Microsoft es posiciona com a empresa líder indiscutible del quadrant juntament amb Oracle, Workato i SAP.  Concretament, Microsoft se situa al capdavant gràcies a les possibilitats d'integració de l'ecosistema Azure.

Què són les plataformes d'integració com a servei (iPaaS)?

Gartner defineix les plataformes d'integració com a servei (iPaaS) com un servei en el núvol gestionat per un proveïdor que permet als usuaris finals implementar integracions entre diverses aplicacions, serveis i fonts de dades.

És a dir, es tracta d'eines que integren i connecten APIs, serveis i fonts de dades dispars, habilitant un flux de dades sense interrupcions entre totes elles.

Pel que fa als seus casos d'ús en l'entorn empresarial, Gartner destaca tres principals funcionalitats:

 • Mantenir una coherència entre tots els actius de dades per a garantir que les aplicacions contenen la informació correcta.
 • Automatització de processos empresarials i workflows.
 • Creació de serveis exposats com APIs o esdeveniments.

Segons Gartner, les plataformes d'integració com a servei "agilitzen l'obtenció de valor i redueixen els reptes operatius en nombrosos casos d'ús".

Capacitats fonamentals d'una plataforma d'integració com a servei (iPaaS)

El Quadrant Màgic de Gartner de Plataformes d'Integració com a Servei (iPaaS), és el resultat de la classificació de les eines de 16 proveïdors de programari diferent. Per a la selecció d'aquests 16 actors, Gartner considera que existeixen una sèrie de requisits que han de complir totes les plataformes d'integració com a servei.

En concret, la consultora esmenta 6 requisits mínims

 • Tractar-se d'un servei en el núvol.
 • Ser totalment gestionat pel proveïdor.
 • Proporcionar eines per a desenvolupadors que permetin als usuaris finals implementar casos d'ús d'integració.
 • Proporcionar eines de cicle de vida de desenvolupament de software (SDLC) per a permetre la gestió de SDLC, incloent-hi versions, proves i desplegament.
 • Proporcionar eines operatives que permetin la supervisió operativa, les alertes, l'elaboració d'informes i l'auditoria d'integracions, processos, canalitzacions i serveis en execució en entorns de producció.
 • Habilitar almenys un dels següents casos d'ús per a la tecnologia d'integració:
  • Coherència de dades: Capacitat per a supervisar o rebre notificacions de les aplicacions, els serveis i les fonts de dades en cas de canvis i per a propagar aquests canvis a les aplicacions i els destins de dades adequades (per exemple, "sincronitzar dades de clients" o "ingesta en llac de dades").
  • Processos multipas: Capacitat per a implementar processos de diversos passos entre aplicacions, serveis i fonts de dades (per exemple, "incorporar empleat" o "processar reclamació d'assegurança").
  • Servei compost: Capacitat per a crear serveis composts exposats com API o esdeveniments i compostos a partir d'aplicacions, serveis i fonts de dades existents (per exemple, per a crear un servei de "verificació de crèdit" o per a crear un servei de "generar puntuació de frau").
Els motius que fan de Microsoft Azure la plataforma líder del Quadrant Màgic de Gartner iPaaS 2023

Como ya hemos avanzado, Microsoft encabeza el Cuadrante Mágico de Gartner de Plataformas de Integración como Servicio (iPaaS) gracias a las amplias posibilidades de interoperabilidad e integración de Azure Integration Services. 

L'ecosistema Azure Integration Services inclou:

 • Azure Logic Apps: per a la creació de fluxos de treball i de processos empresarials.
 • Azure API Management: per a la gestió d'API.
 • Azure Service Bus: servei de cues de missatges i de publicació-subscripció.
 • Azure Event Grid: servei d'ingestió massiva d'esdeveniments.
 • Azure Functions: servei per a funcions sense servidor i basades en esdeveniments.
 • Azure Data Factory: per a la integració de dades.

En termes generals, Gartner subratlla en positiu que "Microsoft desplega funcions a nivell mundial i continua millorant la seva xarxa de socis en totes les regions gràcies a la seva completa oferta d'integració."

Fortaleses

Pel que fa als punts forts de Microsoft Azure Integration ServicesGartner ressalta:

 • Transformació en el sector tecnològic: Azure Integration Services ha experimentat un increïble creixement en el seu volum de processament mensual, any rere any, demostrant una sòlida posició financera i confirmant el seu paper estratègic en la cartera de productes de Microsoft. A més, l'augment del nombre de clients i ingressos evidencia que els usuaris existents estan aprofitant cada vegada més aquesta plataforma.
 • Innovació en col·laboracióAzure Integration Services ofereix una experiència col·laborativa única en el seu disseny, desenvolupament i manteniment, permetent als usuaris accedir, crear i compartir solucions en tota l'organització i en diversos dispositius. Això fomenta la col·laboració i l'agilitat en el treball en equip, impulsant la innovació en l'ús de tecnologia.
 • Alta capacitat de resposta a les demandes del mercat: Microsoft ha respost de manera proactiva a la tendència d'integració API-*first, millorant les característiques clau de gestió de API en Azure Integration Services. Això inclou un portal de API de codi obert, eines de supervisió i observació, integració de Azure API Management (APIM) amb Key Vault, funcions de depuració i solució de problemes de API, i la capacitat d'utilitzar extensions de API Management per a Visual Studio Code per a generar Azure Functions de computació sense servidor. Aquestes millores demostren la capacitat de Microsoft per a adaptar-se ràpidament a les necessitats del mercat i oferir solucions avançades per a potenciar als enginyers de programari en les organitzacions.
Precaucions

Pel que fa a les precaucions o punts febles d'Azure Integration ServicesGartner esmenta els tres punts següents:

 • Estratègia sectorial: Si bé l'oferta de Microsoft per a sectors específics és adequada, es troba ressagada en comparació amb els seus competidors en termes de suport de connectors de línia de negoci (LOB) i àrees d'aplicació com ERP, CRM i HCM.
 • Estratègia de producte: Microsoft té plans limitats per a ampliar o millorar les seves capacitats d'integració empresarial, com la transferència gestionada d'arxius, l'intercanvi electrònic de dades (EDI), IDP, l'automatització de decisions i MXDP.
 • Estratègia de vendes: L'estratègia de vendes de Microsoft abasta múltiples canals que busquen arribar als responsables de la presa de decisions de TU i desenvolupament a través de Azure Integration Services, així com oferir una oferta de baix codi a través del seu Power Platform per a usuaris empresarials. No obstant això, aquesta doble estratègia de comercialització pot resultar en enfocaments de vendes descoordinats i no tenir en compte els PIP (Projectes d'Innovació Prioritaris) per a un lliurament accelerat. 

Com a empresa partner Power BI de Microsoft i Gold Partner de Microsoft des dels nostres inicis, en Bismart estem molt satisfets que Gartner confirmi un any més que treballem amb les millors eines i ecosistemes d'integració del mercat. Aquesta confirmació ens permet assegurar que desenvolupem les nostres solucions de negoci amb la tecnologia capdavantera i que estem oferint les millors capacitats i garanties del mercat als nostres clients.

Publicat per Núria Emilio