Aquest article què és la integració de sistemes i els motius pels quals s'ha convertit en un requisit per les empreses.

A mesura que les demandes d'IT de les empreses s'amplien i compliquen, la integració de sistemes guanya transcendència i es posiciona com un requisit clau per a l'evolució i progrés empresarial. La inversió en integració de sistemes no deixa d'augmentar i les organitzacions ja s'han adonat que comptar amb una xarxa centralitzada de sistemes contribueix a l'increment de la productivitat, millora l'eficiència i aporta valor als clients.integracion de sistemas que es y para que la necesitas

Les companyies necessiten sistemes tecnològics cada vegada més complexos i la demanda de solucions tecnològiques que optimitzin les operacions i, en conseqüència, el retorn de la inversió, no deixa de créixer. En aquest sentit, la integració de sistemes és la clau per tal que les organitzacions puguin actualitzar els seus sistemes i tecnologies de producció quan ho necessitin, augmentar la seva productivitat i respondre a les seves necessitats d'IT a llarg termini.

Precisament per això, la inversió en integració de sistemes o system integration (SI) ha crescut tant en l'última dècada. La consultora d'investigació de mercat Grand View Resarch va fer públic l'any 2019 un estudi que apuntava que el mercat d'integració de sistemes arribarà als 530 mil milions de dòlars el 2025, doblant així la xifra de 2015 234 mil milions— en 10 anys.

 

Què és la integració de sistemes?

La integració de sistemes és el procés d'annexió de tots els sistemes informàtics, tecnologies, aplicacions i softwares d'una companyia per tal que funcionin com un de sol. Es fa servir tant en sistemes interns com en sistemes externs i connecta tota la infraestructura empresarial, possibilitant la interoperabilitat entre les diferents eines.

Els negocis empren una gran quantitat de sistemes dispars que operen de forma independent, estan programats amb codificacions diferents i compten amb llenguatges i codis de programació divergents. La integració de sistemes, per tant, exerceix d'intèrpret entre els diferents llenguatges, programacions, softwares i hardwares per tal que les dades puguin fluir ininterrompudament i sense obstacles

A la pràctica, no deixa de ser un procediment d'integració de dades que possibilita la convergència d'informació entre tots els sistemes empresarials de forma automàtica. Sense la integració, les companyies operarien en una atmosfera desarticulada i la informació hauria de ser introduïda manualment en cada sistema, cosa que incrementaria el risc de fallades tècniques, endarreriria enormement els processos i rutines de treball i obstaculitzaria el flow orgànic d'intercanvi d'informació. Així, la integració de sistemes és la clau que encaixa totes les peces del puzle per tal que les eines funcionin com una xarxa centralitzada i operin segons una arquitectura consistent.

Per altra banda, el paper de la integració de sistemes és cada vegada més rellevant a mesura que la transformació de les infraestructures, protocols, formats i tecnologies avança a un ritme frenètic, ja que permet que els negocis puguin actualitzar les seves eines sense haver de prescindir o canviar totes les altres ni trencar la cadena de connexió. És a dir, la integració de sistemes permet a les empreses seguir operant amb la seva infraestructura heretada a la vegada que incorporen noves tecnologies, softwares i aplicacions.

 

Els avantatges de la integració de sistemes: el per què de la seva rellevància

Com ja s'ha mencionat, els negocis no només treballen cada vegada amb més sistemes, sinó que a més a més els substitueixen amb més freqüència. En aquest sentit, la integració de sistemes respon a les progressives demandes d'IT de les companyies, facilitant que els nous sistemes s'integrin fàcilment amb la infraestructura empresarial. De fet, avui en dia, les eines i aplicacions ja es dissenyen pensant en la seva futura connexió amb altres sistemes.

Tot i això, el gran valor i la raó principal de l'efervescent inversió en SI és l'optimització de les operacions empresarials. Disposar d'una xarxa centralitzada de sistemes accelera i augmenta l'eficiència de l'intercanvi d'informació i dels fluxos de treball i, en última instància, millora la productivitat. Tanmateix, redueix els costos operatius, millora el temps de resposta de les eines i assegura que la informació estarà disponible quan sigui necessària.

Per altra banda, suposa un augment de valor pels clients, ja que millora el  rendiment i la qualitat dels productes i serveis que conformen l'oferta empresarial. Per tant, no només contribueix a una major productivitat, sinó que també repercuteix en la millora dels productes i serveis oferts al client.

Així mateix, optimitza les pràctiques empresarials relacionades amb les dades i pot suposar altres beneficis com:

  • Ampliació de la vida útil dels sistemes i simplificació del procés d'implementació de noves tecnologies.
  • Foment de la integració i seguretat de dades.
  • Consolidació i normalització de les dades, estimulant la seva qualitat i facilitant l'administració de les dades estratègiques.
  • Evita interrupcions i fallades tècniques en els processos operatius i de negoci.
  • Afavoreix l'intercanvi d'informació amb els clients, proveïdors i altres membres externs.
  • Simplifica els processos de data governance i data management.

Problemes relacionats amb la integració de sistemes

Existeixen diferents mètodes per integrar sistemes (integració d'APIs, webhooks, ISC, etc.) i múltiples maneres de dur a terme el procés que varien segons les necessitats i la quantitat de sistemes de cada companyia. No obstant això, no és un procediment senzill i pot ocasionar problemes. Alguns dels més recurrents són:

  • Escalabilitat a llarg termini: Un procés d'integració de sistemes s'ha de dur a terme pensant en el futur i en l'evolució i ampliació de la infraestructura. Per tant, és important que la integració de sistemes sigui compatible amb l'escalabilitat requerida pels negocis. En canvi, amb el temps, la integració podria involucrar contratemps i dificultar l'adquisició de més sistemes i el manteniment i funcionament dels existents. 
  • Elecció d'eines inadequades: Si optem per una eina poc adequada per les necessitats d'IT del nostre negoci, podem experimentar inconvenients com una implementació extremadament lenta, ineficàcia en la funcionalitat o costos —tant d'adquisició com de manteniment— molt elevats.
  • Diferents necessitats segons el departament: Dins d'una organització, cada unitat de negoci utilitza sistemes, aplicacions i softwares diferents. La integració de sistemes ha de disposar d'una arquitectura útil per tots els departaments i estandarditzar les dades per facilitar l'accés a tots els membres de l'equip.

Fins fa poc les organitzacions que requerien integrar pocs sistemes utilitzaven plataformes EAI (Enterprise Application Integration). Aquestes plataformes, però, suposaven costos d'adquisició molt elevats i acabaven sent poc rendibles. Altres companyies opten per processos ETL que funcionen amb eficàcia, però que, quan la quantitat de sistemes augmenta, el seu manteniment i evolució es compliquen.

No obstant això, els beneficis de la integració de sistemes superen les possibles adversitats que, a més a més, emprant l'eina oportuna no tenen per què sorgir. A Bismart, fa anys que treballem la integració de sistemes i hem ajudat a nombroses companyies de diferents sectors a implementar aquest tipus de processos solucionant amb èxit els reptes que planteja. La clau, a banda de disposar de la tecnologia adequada i d'implementar metodologies eficaces, està a adaptar el procés a les necessitats i característiques de cada negoci.

La nostra solució, Enterprise Information Integration & Master Data Management és una plataforma única desenvolupada amb Microsoft SQL Server i basada a Power BI que es caracteritza per l'orientació cap a la informació, la flexibilitat —s'adapta a les particularitats de cada sistema— i escalabilitat a llarg termini. Habilita l'intercanvi d'informació empresarial entre sistemes des d'un sol punt de referència, centralitza la gestió de les dades mestres i agilitza el procés minimitzant els esforços requerits i reduint el nombre d'integracions necessàries. Suporta grans volums de dades i interfícies d'integració i té capacitat de treballar pràcticament a temps real.

Sense dubte, la gran particularitat d'aquesta solució és que està especialment dissenyada per propiciar mesures de data governance, data quality i data management. EII/MDM inclou serveis d'auditoria dels processos d'adquisició i entrega o publicació de dades, una visió 360º del cicle de vida de la informació, notificacions d'incidències i resultats anòmals, historificació de la informació i un entorn de quadre de comandament per facilitar la gestió als administradors. Tanmateix, normalitza i consolida les dades i garanteix la seva fiabilitat, qualitat i seguretat, protocols cada vegada més substancials pel compliment de les vigents normes de protecció de dades com el GDPR.

La integració de sistemes, doncs, és ara una exigència en favor de la competitivitat, el progrés, la productivitat i rendibilitat de les empreses a llarg termini. No s'ha d'entendre com un procés independent, sinó com un procés vinculat a la governança, qualitat, seguretat i control de les dades. Només així, la integració de sistemes serà realment fructífera, suposarà els resultats esperats i propiciarà una cultura empresarial data-driven.

Si tens qualsevol dubte o t'agradaria conversar sobre el teu cas concret, no dubtis en preguntar-nos!

Parlem?

 

Publicat per Núria Emilio