Encara hi ha empreses que utilitzen processos empresarials antiquats. Mitjançant l'automatització i la integració es poden optimitzar aquests processos.

A mesura que un negoci creix, és important avaluar els seus processos per confirmar que estan generant els resultats esperats. Moltes empreses encara utilitzen formes de treballar antigues, cosa que els fa perdre temps i recursos. Que una tasca s'hagi fet sempre d'una forma determinada, no significa que no es pugui canviar per un procés més eficient.

automatizacion e integracion de procesos

En el lloc de feina actual, l'automatització és una de les millors maneres de fer més eficients aquests processos de negoci antiquats. Amb la tecnologia podem gestionar tasques repetitives automàticament, de forma que el temps dels membres de l'equip pugui utilitzar-se per tasques de més valor

La tecnologia permet, també, integrar els diversos softwares que s'utilitzen en una empresa. D'aquesta manera, la companyia pot comptar amb un únic espai on dur a terme processos de negoci, així com generar i emmagatzemar dades que puguin consultar-se i analitzar-se de forma transversal

Abans d'implementar l'automatització de processos i la integració com a formes d'optimització, hem d'analitzar els processos actuals. Per a fer-ho, he de comptar amb dades de qualitat a partir de les quals crear informes i dashboards informatius i que ens permetin aconseguir insights. A partir d'aquests insights podrem prendre decisions informades sobre quin dels processos és més urgent d'optimitzar i quins resultats es volen aconseguir, entre d'altres. Una vegada s'hagin pres aquestes decisions, s'han de realitzar els canvis necessaris. En aquest punt s'implementaran l'automatització i la integració. Finalment, s'analitzaran els resultats. Aquesta etapa consisteix en comprovar si el nou procés és funcional i si compleix amb els objectius establerts en realitzar l'anàlisi. 

A causa de la importància de l'optimització dels processos i al fet que la millora continuada és un fet en l'actualitat, moltes organitzacions es decanten per l'ús d'automatitzacions i integracions. L'ús de l'automatització i la integració com a pràctica, pot ser la base i l'impulsor de l'èxit que garanteixi que una organització estableixi l'optimització de processos com a cultura empresarial.

Per sobre de tot, és innegable que l'optimització de qualsevol procés passa per l'ús efectiu de les dades que genera l'empresa. Disposar de dades de bona qualitat, recopilades amb uns objectius i uns estàndards definits, és la clau per tal que qualsevol intent de millorar els processos empresarials sigui un èxit.

Publicat per Maria Gorini