A Bismart oferim serveis de generació de quadres de comandament i dashboards.

Cada vegada més organitzacions prenen decisions a partir de quadres de comandament i dashboards que ajuden a tenir una millor visibilitat dels resultats i control dels seus processos de negoci.

Tot això gràcies al seguiment i anàlisi dels resultats clau (KPI) o mètriques de rendiment, per la qual cosa poden fer-se servir per tot tipus de sector i activitat.

“El que no es defineix no es pot mesurar. El que no es mesura no es pot millorar. El que no es millora es degrada sempre”. - Lord Kevin
 
Tipus de quadres de comandament

Hi ha diversos tipus de quadres de comandament: des dels quadres de comandament estratègics, integrals o d’alta direcció per al seguiment dels objectius i indicadors estratègics passant per dashboards o quadres de comandament departamentals per a l’anàlisi dels resultats de les diverses àrees funcionals o de gestió: finances, vendes, compres, màrqueting, recursos humans, logística, producció... fins als quadres de comandament operacionals per al seguiment de resultats en temps real.

Avantatges i beneficis

Els avantatges i beneficis que aporten els quadres de comandament i dashboards són nombrosos, entre els quals destaquen els següents:

 • Ofereixen informació objectiva sobre el rendiment de l’empresa i ofereixen una base de coneixement sòlida sobre la qual prendre decisions.
 • La informació objectiva dels quadres de comandament mostra àrees i punts de millora dins de l’empresa, de manera que la direcció pot fer canvis segons sigui necessari.

Tot i això, sense una solució tecnològica adequada, la seva implantació és tediosa i comporta molts inconvenients:

 • Esforços importants cada mes per a l’elaboració manual dels informes.
 • Alta probabilitat d’error en dur a terme càlculs manualment (Excel).
 • Discussions als comitès per si la dada és correcta o no, si s’ha obtingut d’un lloc o altre, si s’ha calculat d’una manera o altra... En lloc de centrar els esforços en analitzar els resultats i prendre decisions, les reunions se centren en la interpretació de les dades.
 • La informació no està actualitzada o disponible quan es requereix.
 • Es disposa d’una foto estàtica (en la majoria de cas mensual) sense possibilitat d’anàlisi temporal.
 • Informes molt estàtics, poc atractius i amb mínimes possibilitats d’interacció o anàlisi.
Què fem?

Des de Bismart implantem solucions de quadres de comandament i dashboards que no només solucionen els inconvenients descrits, sinó que, a més, es caracteritzen pels aspectes següents:

 • Solució global: portfoli de serveis que contempla les activitats necessàries per a una conceptualització, implantació i manteniment d’èxit.
 • Interfície d’usuari molt cuidada: apliquem criteris de disseny i usabilitat que ajudin a un ús i comprensió senzills dels informes del quadre de comandament gràcies a elements de disseny altament visuals, atractius i interactius.
 • Aproximació top-down: facilitem, en primera instància, el seguiment i anàlisi dels fets més rellevants per aprofundir, més tard, en els detalls per a una millor anàlisi i diagnòstic.
 • Anàlisi predictiva: gràcies a l’anàlisi predictiva podem detectar la projecció o tendència que seguiran els resultats. D’aquesta manera, podem anticipar-nos a possibles problemes i prendre les mesures preventives adequades.
 • Model de dades en clau de negoci: els models de dades han deixat de ser un component merament tècnic per fer-se servir pels usuaris per a la realització d’informes ad-hoc o noves anàlisis. Perquè això sigui possible, és crucial que els diversos elements dels models de dades (dimensions, taules, indicadors, mesures, resultats...) parlin en clau de negoci i no tècnica.
 • Facilitar l’entrada de dades que no estan informatitzades, com poden ser els objectius o pressupostos.
 • Generació d’alarmes que avisen els usuaris clau de resultats anòmals o fets rellevants.
 • Solució tecnològica adequada a cada necessitat. Des de solucions basades en Power BI, fins a solucions completes Data Warehouse i Business Intelligence amb anàlisis predictives i Big Data.

A Bismart, com a empresa partner Power BI de Microsoft, desenvolupem els nostres dashboards a partir d'aquesta poderosa eina. 

Publicat per Maria Gorini