Els quadres de comandament o dashboards són eines per fer seguiment de resultats. La seva implantació pot comportar certs reptes.

Els quadres de comandament i dashboards són eines que permeten a les organitzacions el seguiment i l'anàlisi dels seus indicadors i altres resultats.

La implantació d’un quadre de comandament és un procés de millora continuada en què han d’aplicar-se canvis periòdics per adaptar-se a les circumstàncies de cada moment i per ajustar els indicadors als objectius de l’organització.

A més, els quadres de comandament o dashboards requereixen un període d’adaptació per analitzar si el seu disseny, usabilitat i anàlisi estan alineats amb l’estratègia empresarial i les necessitats dels seus usuaris per a un diagnòstic correcte dels resultats i presa de decisions posterior.

Tot i això, la implantació d’una solució tecnològica d’aquestes característiques suposa certs reptes, com ara la gestió del temps, el coneixement de la situació actual de l’empresa, la implicació dels alts càrrecs executius, la definició de prioritats i d’objectius estratègics i la detecció de variables crítiques necessàries per controlar cada àrea funcional.

Tanmateix, hi ha certs passos que poden ser factors que duguin el projecte a l’èxit.

Implantación Cuadro de mando Bismart Business Intelligence Artificial Intelligence

 

Factors d’èxit en la implantació d’un quadre de comandament

Hi ha diversos factors que poden ajudar a que la implantació d’un quadre de comandament sigui un èxit.

  • Aproximació top-down. Des dels aspectes més estratègics, com la definició de les línies estratègiques i objectius, fins la concreció de les dades que permetran l’obtenció dels indicadors per mesurar el grau de compliment dels objectius.
  • Implicació de l’equip de direcció en les fases inicials i finals del projecte per a una correcta definició i revisió i validació dels resultats obtinguts.
  • La definició correcta dels indicadors per garantir una lectura única dels indicadors. Aspectes com la finalitat, mètode de càlcul, origen de els dades, etc., ajuden a una definició correcta de les metadades associades a l’indicador.
  • Nombre d’indicadors adequat. Representa el mateix problema un defecte d’informació que un excés.
  • La disponibilitat i qualitat de les dades necessàries per al càlcul dels indicadors amb l’objectiu que la informació estigui sempre disponible, minimitzar els esforços per a la seva obtenció i garantir que les dades són veraces.
  • Eines orientades a l’usuari per facilitar-ne l’ús i comprensió dels resultats de manera visual i interactiva. Destaquen els resultats més rellevants en informes predefinits i la possibilitat de dur a terme informes ad-hoc que permetin una millor anàlisi i diagnòstics dels resultats.

Finalment, és important preparar-se per a les sorpreses. Els quadres de comandament permeten fer descobriments sobre les dades. És un bon moment per analitzar-los críticament i fer-los servir per prendre noves decisions.

 

 

Publicat per Maria Gorini