La presa de decisions ha viscut una important transformació amb la revolució de les dades. T'expliquem com es pot fer servir en la gestió clínica.

La presa de decisions és un dels elements dels negocis que ha viscut uns canvis més significatius amb la revolució de les dades dels últims anys. Amb el big data i el business intelligence, les dades i la informació permeten que la base per a la presa de decisions sigui molt més sòlida, per la qual cosa es poden disminuir els riscos i el marge de maniobra és més gran.

Toma de decisiones en la gestión clinica CAT

En la gestió clínica, una presa de decisions impulsada per les dades ofereix innombrables possibilitats, des d'un control més gran dels llits disponibles a la monitorització de la taxa de mortalitat o a la reducció de les esperes per a cirurgia, entre d'altres. A més, la tecnologia implementada a l'àmbit clínic no només pot fer-se servir per a una millor presa de decisions, sinó per descobrir patrons a les dades d'altes i així trobar una manera de reduir l'èxitus hospitalari, per exemple.

A Bismart oferim solucions que permetin obtenir una base millor per prendre decisions intel·ligents tenint en compte informació basada en fets, fiable i comprovable. Hem desenvolupat les nostres solucions en molts sectors, també en el sector de la gestió clínica. En concret, en aquest àmbit estem desenvolupant projectes per a diversos hospitals de referència a Espanya per als quals hem creat una eina que s'integra amb els sistemes existents de l'hospital i facilita la transformació de la informació en coneixement per al professional d'una manera àgil, amb informació pràcticament a temps real i accessible des de qualsevol tipus de terminal.

Optimització de la presa de decisions en la gestió clínica

Prenguem com a exemple un dels projectes que hem fet. Aquest hospital tenia diversos objectius:

En primer lloc, hi havia la necessitat d'unificar i consolidar les múltiples fonts de dades de les quals disposa l'hospital amb la creació d'un data warehouse corporatiu que garantís la dada única i de qualitat.

Es van dur a terme un seguit de processos de neteja, eliminació de duplicats i de normalització de la base de dades enfocades a millorar la qualitat de les dades a consultar.

Es va buscar una manera de poder visualitzar les dades de les quals es disposava de manera clara i global, de manera que es poguessin prendre decisions basades en aquestes dades. Per això es va decidir establir un sistema de reporting a Power BI amb quadres de comandament assistencial i de reporting services per a aquells informes que havien de distribuir-se en format llistat, a més d'un seguit d'alarmes que es remetien automàticament als responsables quan un KPI oferia resultats anòmals.

Un dels punts primordials pel qual es va decidir invertir en un procés de millora de la presa de decisions era la necessitat de reduir les esperes dels usuaris. Amb la posada en marxa de la solució, s'ha aconseguit oferir la informació necessària perquè l'equip de l'hospital pugui optimitzar l'ús de quiròfans, l'assignació de personal i reduir el temps d'espera, la qual cosa ha repercutit en un benefici directe per a l'usuari.

En global, Bismart els ha ofert una solució integral que permet una visió completa de l'activitat assistencial, un predictiu de llits funcionants, anàlisi de tendències, la gestió de la llista d'espera quirúrgica i la possibilitat de conèixer l'oferta i la demanda hospitalària, entre d'altres. La nostra solució els ha permès generar coneixement a partir de la visualització de la informació i dades de què ja disposaven. Amb això, l'hospital ha pogut detectar ineficiències i modificar processos.

Per desenvolupar aquest projecte s'han tingut en compte dues fonts de dades: la història clínica electrònica i les aplicacions departamentals de l'hospital. S'ha dut a terme l'extracció, transformació i càrrega de les dades en un data warehouse per procedir a definir els serveis d'anàlisi. Finalment, s'ha generat un entorn visual per a la distribució d'informes i dades.

D'una banda s'ha creat un entorn Power BI amb quadres de comandament amb els indicadors més tradicionals de la gestió assistencial: altes, reingressos, ús de quiròfans... Això ofereix una visió global de tot el que passa a l'hospital. D'altra banda, s'han generat un seguit de visualitzacions addicionals amb un enfocament orientat a resultats. Aquest tipus d'informes fa servir les dades de l'activitat amb els pacients per millorar la gestió de processos de l'hospital i avalua l'eficàcia dels processos existents i ajuda a a definir patrons i fluxos de treball que redundin en un servei al pacient millor. Això contribueix a dur a terme canvis tant en els processos clínics com en els d'atenció al pacient.

A més, s'ha aprofitat la disponibilitat d'aquesta informació per reforçar treballs de recerca, com estudis de cohorts, investigació en resultats de salut per a la presa de decisions sanitàries o estudis longitudinals.

Projectes com aquest mostren la transversalitat de la presa de decisions i com la seva millora té repercussions en molts àmbits dins d'una corporació. Avui dia és crucial que una empresa inverteixi recursos en optimitzar la presa de decisions per mantenir la competitivitat.

Publicat per Maria Gorini