Descobreix els 4 tipus de quadres de comandament o dashboards que existeixen: quadre de comandament integral, per a executius, operatiu i analític.

Un quadre de comandament és una eina clau per a les empreses. Per tal que un dashboard compleixi amb la seva funció essencial, és fonamental adaptar-lo al seu propòsit. Explorem els 4 tipus de quadres de comandament que existeixen i expliquem per a què serveix cadascun.

los-10-mejores-power-bi-dashboards-2021

Les empreses i negocis fan servir els quadres de comandament per a fer un seguiment de la seva activitat empresarial i per a prendre decisions basades en les dades (data-driven decisions). Així, els dashboards són una de les tecnologies més importants per a assegurar el bon funcionament d'un negoci, juntament amb els informes o reports.

Els quadres de comandament compleixen una funció essencial: representar gràficament les mètriques i indicadors de rendiment, a més de proporcionar a les persones indicades una visió íntegra i comprensible d'una de les àrees de negoci.

No obstant això, perquè un quadre de comandament sigui útil és fonamental que s'adapti al públic a qui va dirigit i sigui coherent amb el propòsit pel qual ha estat creat. Segons la seva funció, els seus receptors i el tipus de realitat que pretenen explicar, existeixen 4 tipus de quadres de comandament:

A continuació, repassem amb detall què són i per a què serveix cadascun dels tipus de quadres de comandament.

 

Tipus de quadres de comandament
Quadre de comandament integral

Un quadre de comandament integral —Balanced Scorecard en anglès— és un tipus de quadre de comandament utilitzat per a representar la totalitat de l'activitat empresarial. És a dir, aquest tipus de dashboard ha de proporcionar una visió íntegra del rendiment general d'una companyia, incloent l'activitat de tots els departaments i unitats de negoci.

Creat per Kaplan i Norton l'any 1992, aquest tipus de quadre de comandament respon a un model de gestió i avaluació estratègica que pretén traduir el total d'elements que configuren la visió i estratègia d'una corporació en indicadors de rendiment que, al seu torn, estan relacionats amb els objectius de negoci i amb el pla d'acció de la companyia

Descarrega't la nostra "Guia per a l'avaluació del rendiment i el pla estratègic d'una empresa"!

Descarrega la guia

Per tot això, el quadre de comandament integral és un dels més significatius a l'hora d'avaluar l'operativitat d'una empresa i poder prendre decisions intel·ligents i encertades. En aquest sentit, un quadre de comandament integral ha d'incorporar els indicadors de rendiment més rellevants i KPI de cada àrea funcional.

El seu objectiu és que les persones indicades puguin entendre fàcilment com avança l'empresa  analitzar i la consecució dels objectius empresarials establerts.

Pel que fa al seu contingut i disseny, el quadre de comandament integral representa visualment aquelles dades relacionades amb els objectius de negoci i indicadors clau de rendiment i ha de dibuixar un mapa integral del pla estratègic del negoci, a través del qual els alts càrrecs de l'empresa puguin implementar el pla d'acció.

Per tant, ha d'incloure

  • Un mapa estratègic que vertebri el pla estratègic empresarial.
  • Una matriu que englobi els objectius de negoci, indicadors de rendiment i KPI.
  • Objectes visuals i alertes que ajudin a dictaminar si els objectius de negoci s'estan complint segons les expectatives. En el cas de les alertes, és habitual implementar-les perquè les persones indicades rebin un avís quan es detecti alguna anomalia o fet destacat en el rendiment.
Quadre de comandament per a executius

Un quadre de comandament per a executius és un tipus de quadre de comandament que es crea específicament perquè els alts càrrecs d'una organització puguin arribar a conclusions i  prendre decisions de manera eficaç i relativament ràpida.

La missió d'aquesta mena de dashboard és representar la realitat de manera clara, concisa i exhaustiva en una sola pantalla. En aquest sentit, si bé la visualització de dades i el storytelling són essencials en qualsevol mena de dashboard, en aquest la seva rellevància és encara més significativa. Per tant, a l'hora de dissenyar un quadre de comandament per a executius hem de cerciorar-nos que la informació està disposada de la manera més comprensible possible i que els seus receptors no hauran de fer un gran esforç per a comprendre-la i analitzar-la.

A diferència del quadre de comandament integral, un quadre de comandament per a executius no necessàriament ha de representar tota l'activitat empresarial i pot estar focalitzat en una de les àrees de negoci o en una estratègia o activitat específica. 

Un dels grans aspectes diferenciadors d'aquesta mena de quadre de comandament és que, a diferència d'uns altres dashboards més específics —com el quadre de comandament operatiu o l'analític—, no ha de suscitar una exploració profunda de les dades (aproximació drill-down), més aviat tot el contrari. Si el quadre de comandament està ben fet, els càrrecs directius haurien de poder entendre la informació sense haver d'explorar els conjunts de dades i recórrer a l'origen de dades. Així, si presentem un quadre de comandament per a executius en una reunió en la qual hi ha 10 persones, totes haurien de llegir la mateixa història i arribar a les mateixes conclusions.

Perquè això sigui possible és important posar el focus en la visualització de dades i triar els visuals adequats.

Quadre de comandament analític

Com el seu nom indica, un quadre de comandament analític és un tipus de dashboard pensat per a fomentar l'anàlisi i sol anar dirigit a analistes i científics de dades o a càrrecs intermedis. El seu propòsit és ajudar els analistes de dades a posar en pràctica el data science i el data analytics, així com exercir d'eina de suport per als càrrecs de responsabilitat intermèdia, especialment directors de departament.

D'aquesta manera, un quadre de comandament analític és summament diferent en la seva forma i contingut a un quadre de comandament integral i a un quadre de comandament per a executius. Aquest tipus de dashboard es caracteritza per l'ús de grans conjunts de dades, per incloure molta més informació i per presentar una estructura més complexa que els altres tipus de dashboards. Al cap i a la fi, la seva missió és englobar tota la informació necessària perquè els encarregats d'analitzar les dades puguin fer la seva feina: fer prediccions, comparar variables, agregar i desagregar dimensions, identificar tendències, etc.

Per tot això, les dades històriques, l'exploració en profunditat i la comparativa són elements clau d'aquesta mena de quadre de comandament. Els receptors d'un quadre de comandament analític han de poder indagar en les dades fins al seu origen; comparar dimensions, mètriques i variables, i explorar l'historial de les dades en profunditat. Per tant, a l'hora de dissenyar un quadre de comandament analític és fonamental fomentar la interacció i assegurar-nos que la informació està disposada segons el model drill-down, que consisteix a exposar la informació més rellevant en primer pla perquè els usuaris puguin anar desglossant-la i aprofundint en ella si així ho desitgen.

Evidentment, a causa del perfil professional a qui va dirigit, per a treballar amb un quadre de comandament analític és necessari tenir un cert nivell d'expertise en anàlisi de dadesbusiness intelligence.

Quadre de comandament operatiu

Finalment, un quadre de comandament operatiu —també anomenat quadre de comandament operacional— és un tipus de dashboard que serveix com a eina de suport per a controlar i fer un seguiment de l'execució de les múltiples operacions empresarials en curs

Aquest tipus de quadre de comandament inclou, principalment, dades i indicadors de rendiment operacionals i habitualment reflecteix les mètriques més rellevants relatives a l'acompliment de les operacions en curs d'una àrea del negoci en concret. Aquest tipus de quadre de comandament ha de constituir la tecnologia empresarial principal perquè els CTO puguin monitorar el funcionament de les operacions i identificar possibles anomalies, errors o àrees de millora.

Un dels seus aspectes diferenciadors és que, com que es focalitza en les operacions vigents, ofereix una visió de la realitat a curt o mitjà termini i ajuda als CTO i a altres figures intermèdies a prendre decisions que solen ser urgents. 

Igual que en el cas del quadre de comandament analític, les dades històriques també són summament valuosos en un quadre de comandament operatiu. No obstant això, en aquest cas, les comparacions temporals són de curt termini i se solen comparar intervals de temps que van des del mes fins al quadrimestre o semestre.

T'interessa el disseny i la creació de quadres de comandament? A Bismart, com a empresa partner Power BI de Microsoft, desenvolupem els nostres quadres de comandament amb Power BI. No et perdis els 10 millors Power BI dashboards de 2021!

 

Conclusió

Els quadres de comandament constitueixen una de les eines més utilitzades en l'entorn empresarial i el paper que compleixen és de summa importància. Ajuden a prendre decisions, a monitorar el curs de l'activitat empresarial i a resoldre les necessitats informatives dels executius.

Per tot això, a l'hora de crear qualsevol mena de quadre de comandament és essencial dedicar temps a reflexionar sobre la seva missió i el seu públic i adaptar-lo en conseqüència. Només així ens assegurarem que estem creant dashboards realment útils que contribueixen a optimitzar l'activitat empresarial.

 

Abans de marxar...

No et perdis la nostra "Guia per a l'avaluació del rendiment i el pla estratègic d'una empresa": 

📍 Defineix una estratègia global d'avaluació del rendiment basada en el model de Quadre de Comandament Integral (CMI) de Kaplan i Norton

📍 Dissenya el pla estratègic i el pla d'acció de la teva companyia

📍 Aprèn a vincular els objectius de negoci, els indicadors de rendiment i els KPI

Descarrega la guia

Publicat per Núria Emilio