Aquest article explica les diferències entre un quadre de comandament o dashboard i un quadre de comandament integral i explora l'estratègia del QCI.

Els quadres de comandament s'han convertit en una eina essencial pel bon funcionament de les empreses i la majoria d'organitzacions ja els utilitzen diàriament. No obstant això, segueix existint certa confusió sobre què és un quadre de comandament integral i quines són les seves diferències respecte a un quadre de comandament o dashboard

captura dashboard cuadro de mando bismart customer journey

Captura del dashboard Bismart Customer Journey

Actualment, les empreses i organitzacions requereixen dashboards per a fer un seguiment de múltiples aspectes de la seva activitat empresarial. Com ja vam explicar en l'article 'Quadres de comandament: 12 tips que no pots obviar en crear un dashboard', els quadres de comandament serveixen per a representar visualment i gràficament la informació. Tanmateix, la visualització de dades contribueix a la democratització de la informació i ajuda als càrrecs directius a l'hora de prendre millors decisions basades en dades (data-driven decisions).

Un dashboard pot ser utilitzat per a representar qualsevol classe d'informació o conjunt de dades, si bé pel seu rendiment òptim les dades han d'haver estat prèviament verificades, consolidades i analitzades i el quadre de comandament ha de ser coherent amb la lògica de negoci.

Una de les aplicacions més freqüents dels quadres de comandament és l'avaluació i seguiment de l'activitat empresarial. És a dir, els negocis utilitzen dashboards per a representar gràficament mètriques relacionades amb la seva activitat i fer un seguiment del seu rendiment al llarg del temps.

En aquest sentit, la forma d'entendre i avaluar el rendiment empresarial va canviar per complet a mitjans dels anys 90 quan Kaplan i Norton van introduir el concepte 'Quadre de Comandament Integral (QCI)'. El quadre de comandament integral va transformar la perspectiva d'anàlisi del rendiment empresarial, instaurant una visió 360º de l'activitat a la prèviament esbiaixada mirada corporativa que només es fixava en mètriques financeres

Així, avui en dia pràcticament totes les empreses monitoren el seu rendiment a través de la perspectiva de Kaplan i Norton, en la mesura en què analitzen múltiples aspectes de la seva activitat. Tot i això, segueix existint certa confusió sobre què és un QCI i, encara més, sobre com ha de ser i per què qualsevol dashboard no és un quadre de comandament integral.

Els nostres experts en business intelligence han creat la 'Guia per a l'avaluació del rendiment i el pla estratègic d'una empresa', en la qual trobaràs els coneixements essencials per a mesurar el pla d'acció i el pla estratègic de la teva empresa. A més, inclou els conoceptos bàsics sobre el Quadre de Comandament Integral (CMI), Indicadors Clau de Rendiment (KPIs), establiment d'objectius estratègics, desenvolupament de plans d'acció i indicadors de rendiment

Descarrega la guia

Què és un Quadre de Comandament Integral?

El Quadre de Comandament Integral (QCI) és una eina utilitzada per a representar i avaluar tota l'activitat empresarial i tradueix el total d'aspectes que conformen l'estratègia i la missió d'una organització en un conjunt d'indicadors de rendiment. A la vegada, els indicadors articulen un sistema de gestió i mesurament estratègic que permet a les companyies calibrar i fer un seguiment de les estratègies dutes a terme per millorar el rendiment empresarial.

Un quadre de comandament integral no és un quadre de comandament qualsevol. El QCI ha d'incloure tots els aspectes relacionats amb el pla estratègic i el pla d'acció d'una empresa que, en el quadre de comandament, es representen en indicadors de rendiment i KPIs. Així doncs, segons la perspectiva del quadre de comandament integral, tots els indicadors de rendiment han d'estar relacionats amb un objectiu empresarial que, a la vegada, formarà part del pla estratègic i el pla d'acció de la corporació.

quadre de comandament integral de kaplan i norton

El quadre de comandament integral, doncs, integra la totalitat dels aspectes que conformen l'estratègia empresarial i és utilitzat per a ponderar i avaluar l'evolució del rendiment empresarial, el resultat de les estratègies i accions dutes a terme i, en definitiva, valorar com avança un negoci cap al compliment dels seus objectius.

Què és un Indicador Clau de Rendiment o KPI?

Un Indicador Clau de Rendiment (KPI) és una mètrica utilitzada per a mesurar el rendiment i el progrés d'un aspecte específic de l'activitat d'una empresa. A diferència d'un quadre de comandament, que està centrat en l'anàlisi d'una àrea o projecte específic, els KPI estan alineats amb el pla estratègic i d'acció global de l'organització. Proporcionen una forma clara i mesurable de realitzar un seguiment de la consecució dels objectius empresarials. Els KPI han d'estar directament relacionats amb un objectiu empresarial específic i ser coherents amb el pla estratègic general. Mitjançant el seguiment i l'avaluació dels KPI, les empreses poden valorar el seu progrés i prendre decisions basades en dades per a millorar el seu rendiment. Comprendre la importància dels KPI és essencial per a optimitzar el seguiment i l'avaluació del rendiment empresarial. Per a obtenir més informació sobre la creació de KPI eficaces i l'avaluació del rendiment de la seva empresa, pot descarregar la nostra guia completa.

Què és un quadre de comandament o dashboard?

Un quadre de comandament o dashboard és una eina que representa visualment un conjunt de mètriques relacionades amb algun aspecte de l'activitat empresarial.

En aquest sentit, els quadres de comandament són utilitzats per les organitzacions per a fer un seguiment i analitzar certs aspectes de la seva activitat, si bé no proporcionen una visió global del pla estratègic i el pla d'acció d'una empresa.

Al contrari que el QCI, un dashboard serveix per controlar algun aspecte concret de l'activitat. Per exemple, el rendiment d'un departament de l'empresa, l'èxit d'una campanya o d'un projecte determinats, etc. En aquest sentit, els indicadors d'un dashboard estan focalitzats en l'anàlisi de processos i operacions concretes, no en l'evolució i progrés del pla estratègic de l'empresa.

A banda del Quadre de Comandament Integral, existeixen altres tipus de quadres de comandament:

Quina és la diferència entre un quadre de comandament integral i un dashboard?

Com ja hem vist, un dashboard i un quadre de comandament integral compleixen funcions diferents. El quadre de comandament integral és un sistema articulat per ajudar a les organitzacions a optimitzar el seu rendiment empresarial i a prendre les decisions que configuraran el seu pla estratègic i el seu pla d'acció. Per tant, és crucial que les companyies entenguin el plantejament estratègic del QCI i que implementin l'eina en concordança amb les bases del QCI i amb la seva pròpia lògica de negoci.

A banda d'un ús i plantejament diferents, el disseny i continguts d'un dashboard i d'un QCI també són diferents.

El quadre de comandament integral representa visualment els objectius de negoci, els KPIs i indicadors de rendiment i planteja un mapa complet del pla estratègic de l'organització, a través del qual es defineix el pla d'acció. Així mateix, ha d'ajudar als càrrecs directius a comunicar la seva estratègia empresarial.

Un dashboard, en canvi, representa visualment indicadors relacionats amb un aspecte concret de l'activitat empresarial i serveix per a fer un seguiment dels objectius específics del projecte o iniciativa en qüestió.

Pel que fa al disseny i als continguts, el Quadre de Comandament Integral ha d'incloure:  

  • Un mapa estratègic on hi siguin reflectits tots els objectius empresarials establerts per l'organització i la seva posterior transformació en indicadors de rendiment i KPIs.  
  • Una matriu amb tots els objectius estratègics, KPIs i indicadors de rendiment. 
  • Colors, alertes i altres mesures d'avaluació que simbolitzen visualment si el rendiment i el compliment dels objectius empresarials està dins dels paràmetres acceptables per l'empresa i com evoluciona l'activitat. 

El disseny i contingut d'un dashboard, en canvi, és altament variable i dependrà de l'aspecte concret que es vulgui analitzar. No obstant això, la majoria de dashboards solen incloure gràfics, taules i altres visuals que representen els objectius operatius i els indicadors de rendiment de curt-mig termini de l'àrea a analitzar.

En poques paraules es podria dir que un quadre de comandament o dashboard ens mostra què estem fent i, en canvi, un quadre de comandament integral ens informa de si ho estem fent bé o no.

T'agradaria millorar el teu model de seguiment i avaluació del rendiment empresarial? Vols optimitzar els teus quadres de comandament i definir millor els teus KPIs?

En aquest webinar expliquem els conceptes clau d'un dashboard, parlarem sobre la diferència entre dades i indicadors de rendiment i expliquem com aconseguir que els nostres quadres de comandament siguin més útils i productius. 

Abans de marxar...

Si vols més informació sobre com crear un quadre de comandament integral, com han de ser els indicadors de rendiment i KPIs i com calcular-los, pots descarregar la nostra 'Guia per a l'avaluació del rendiment empresarial i pla d'acció d'una empresa'.

Descarrega la guia

Publicat per Núria Emilio