La consolidació de dades és un pas essencial en la integració i el data management.

Actualment, moltes empreses busquen maneres d'augmentar la seva competitivitat, l'eficiència i eficàcia i la seva adaptabilitat davant de canvis inesperats. Les que són capaces de visualitzar les dades de tots els seus departaments de manera integral estan més ben preparades respecte les altres pel que fa a fer prediccions, detectar errors i prendre decisions basades en la informació de valor extreta del seu big data.

Bismart Data Consolidation

Tot i això, moltes vegades el big data que emmagatzemen les empreses està format per dades d'orígens diversos, amb formats variats i amb finalitats diferents. Això es pot traduir en duplicacions, el pagament de múltiples llicències per a diferents softwares o preblemes amb la seguretat de les dades. 

A més, aquesta gran diversitat dificulta l'anàlisi ràpida i eficaç de les dades, per la qual cosa han de ser tractades perquè siguin més uniformes, eliminar errors i duplicats i perquè es trobin al lloc adequat, com un data warehouse o un data lake. Aquest procés es coneix com a integració i es pot dur a terme mitjançant diversos mètodes que permeten manipular diferents tipus de dades des d'un sol lloc per convertir-les en els insights que duran a una presa de decisions millor. Un d'ells és la consolidació de dades o data consolidation. Els altres mètodes són el data propagation i data federation. Aquests inclouen la replicació de dades i la visualització dels arxius consolidats, respectivament. 

La consolidació de dades és crucial en un moment en què la quantitat de dades que es genera augmenta diàriament. Aquest procés garanteix que els disposi de dades de qualitat i precisió, per la qual cosa s'agilitza i facilita el processament i tractament d'aquestes dades. La consolidació de dades elimina diferències abans de procedir a l'ús de les dades, de manera que permet estalviar temps, millorar l'eficiència i afegir valor a les operacions analítiques de l'empresa. 

Com es consoliden les dades?

Normalment, la consolidació de les dades consta de quatre etapes que passen pels orígens de dades, un pipeline d'ETL, una destinació data warehouse i l'anàlisi posterior mitjançant eines de business intelligence. Tot i això, no hi ha cap procés estàndard i es pot fer de moltes maneres, com manualment o amb eines al núvol o open-source.

Dificultats

La consolidació de dades és un pas fonamental per a una anàlisi de dades i business intelligence ràpida i precisa que dugui a la presa de les millors decisions possibles, però comporta certes dificultats, com el fet que es força a les empreses a actualitzar els seus sistemes i equips humans, perquè no es pot aconseguir amb els tradicionals. Tot i això, ofereix un gran control sobre les dades i informació de valor.

Altres reptes amb què es pot trobar una empresa en dur a terme un procés de consolidació de dades és el temps. Els equips tècnics s'encarreguen de moltes tasques diverses i amb nivells de complexitat diferents a què se sumen els processos de consolidació. 

També es pot trobar que disposa de recursos limitats. Els processos de consolidació requereixen el coneixement tècnic d'un data scientist, però no tots els equips de TI en disposen. Externalitzar-ho o contractar-ne un pot resultar en una inversió econòmica molt costosa per a algunes empreses, i formar els seus empleats existents és una gran inversió de temps.

Quin valor té per a les empreses?

La consolidació de dades és un pas molt important en els processos d'integració i data management. Permet disposar de tota la informació de la gestió de les dades de manera ràpida i senzilla, a més que disposar de totes les dades en un mateix lloc augmenta la productivitat i l'eficiència. 

La consolidació també redueix els costos operacionals i facilita el compliment de lleis i normatives referents a les dades. Tot i això, el principal benefici és que permet analitzar posteriorment les dades per aconseguir una presa de decisions basada en fets i dades

Publicat per Maria Gorini