Descobreix què és un data warehouse, per a què serveix, com funciona, per què les empreses ho necessiten i quins són els casos d'ús en integració de dades.

La rellevància de les dades en l'àmbit empresarial és inquestionable. Cada vegada més, les organitzacions reconeixen la importància de disposar de dades d'alta qualitat i d'organitzar-los i emmagatzemar-los de manera òptima per a una gestió eficient. En aquest context, l'emmagatzematge de dades mitjançant Data Warehouse s'ha convertit en un requisit fonamental per a qualsevol empresa, i la integració de dades es presenta com un recurs indispensable.

 

Malgrat aquesta creixent consciència, moltes empreses encara no conèixen les diferències entre una base de dades convencional i un data warehouse. Aquesta distinció és crucial, ja que un data warehouse no exerceix les mateixes funcions ni compleix els mateixos propòsits que una base de dades estàndard i enforteix les bases d'una bona integració de dades, assegurant la qualitat de les dades i facilitant un flux de dades òptim.

Què és un Data Warehouse?

Un Data Warehouse exerceix un paper central en els sistemes de Business Intelligence en recopilar, integrar i analitzar dades provinents de diverses fonts de dades. Es tracta d'un entorn d'integració de dades que combina tecnologies i components per a emmagatzemar, consultar i analitzar grans volums de dades, transformant-los en informació valuosa i accessible per als usuaris. A diferència de la base de dades operativa d'una empresa, un data warehouse permet l'accés a dades històriques i actuals, facilitant així la presa de decisions informada. Així mateix, l terme "Data Warehousing" es refereix al procés de recopilació i gestió de dades per a extreure informació valuosa.

Un data warehouse pot trobar-se en dos estats:

Offline: Les dades es copien d'un sistema operatiu a un altre servidor, on la càrrega, tractament i el·laboració d'informes no afecten el rendiment del sistema operatiu.

Online: Les dades s'actualitzen regularment des de la base de dades operativa. En el cas d'un data warehouse en temps real, l'actualització té lloc cada vegada que es produeix una transacció a la base de dades relacional, con en sistemes de reserves de trens o avions. 

Les diferències entre un data warehouse i altres bases de dades

En comparació amb una base de dades convencional, un data warehouse va més enllà de simplement emmagatzemar dades, preparant-les per a una anàlisi fàcil i fomentant la presa de decisions basada en dades. Aquest procés implica la integració i normalització de les dades, assegurant-ne la compatibilitat i eliminant duplicats o errors. A més, organitza les dades per temàtiques i estructures, facilitant-ne l'anàlisi mitjançant eines de BI com Power BI.

Una característica fonamental dels data warehouse és la seva no volatilitat i capacitat per adaptar-se al temps. La informació emmagatzemada no es perd ni es modifica, permetent un registre històric actualitzat automàticament. Això no només facilita anàlisis temporals, sinó que també contribueix a detectar ineficiències, identificar oportunitats i millorar contínuament. En resum, comptar amb un datawarehouse impulsa la innovació i les estratègies de business intelligence d'una empresa. 

L'origen del concepte Data Warehouse

A finals dels anys 80, els investigadors d'IBM, Paul Murphy i Barry Devlin van ser els pioners en el desenvolupament d'un enfocament empresarial específic per satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions.

El 1970, Nielsen i IRI van introduir el concepte de mercats de dades dimensionals per al comerç minorista, i el 1983, Teradata va llançar un sistema de gestió de bases de dades dissenyat específicament per al suport a la presa de decisions. Tot i això, va ser a finals dels anys 80 quan va sorgir el primer magatzem de dades empresarial, desenvolupat per Paul Murphy i Barry Devlin d'IBM. Aquesta fita va marcar un canvi significatiu en la gestió de dades i la seva aplicació per a la presa de decisions informades a l'àmbit empresarial. La seva arquitectura innovadora, que facilitava el flux de dades des dels sistemes operatius corporatius fins als entorns de suport a la presa de decisions, va marcar l'origen del concepte de Data Warehouse.

El concepte de “data warehouse” ha estat estretament vinculat a la presa de decisions basades en dades ia la utilització eficient de les dades corporatives des dels seus inicis. Per això, un data warehouse es defineix com una arquitectura d'emmagatzematge i integració de dades que facilita l'organització, la transformació, la comprensió i la gestió de les dades per prendre decisions comercials més encertades.

L'ús de data warehouse ha convertit en un component vital per al bon funcionament de les empreses, combinant la capacitat d'emmagatzematge de dades amb el procés de presa de decisions basat en l'anàlisi de dades, també conegut com a "data-driven decisions".

Com funciona un Data Warehouse?

Un data warehouse funciona com el repositori central de dades per a una organització, actuant com a punt de convergència per a la informació provinent de diverses fonts. Aquest procés implica l'extracció de dades de les seves fonts originals, seguida de la integració al data warehouse. Posteriorment, les dades se sotmeten a un procés de tractament, transformació i organització en vistes, taules de dimensions i taules de fets, utilitzant metodologies com a ETL (Extract, Transform and Load) o ELT (Extract, Load and Transform).

Quan les dades han estat transformades i organitzades, els usuaris poden accedir-hi de diverses maneres, ja sigui a través de consultes SQL, eines d'intel·ligència empresarial com Power BI, o plataformes de gestió de clients com un CRM. El datawarehouse proporciona una capa d'abstracció que facilita l'accés a les dades de manera estructurada i coherent, permetent als usuaris obtenir informació rellevant per a la presa de decisions empresarials.

Data Warehouse-Sep-21-2023-08-09-29-2729-PM

Aquest repositori central, el data warehouse, és vital per obtenir una visió completa d'elements crítics, com ara la base de clients. En consolidar la informació en un sol lloc, es garanteix la revisió integral de totes les dades, possibilitant també la mineria de dades. Aquest procés implica la recerca de tendències i patrons en les dades, que s'utilitzen per impulsar estratègies que augmentin les vendes i els ingressos de l'empresa.

En definitiva, el data warehouse s'erigeix com una eina essencial per a la gestió efectiva de dades i la presa de decisions informades a l'àmbit empresarial.

Quins tipus de data warehouse existeixen?

Hi ha diversos tipus de Data Warehouse, classificats principalment segons el seu abast i ús. Els principals tipus de Data Warehouse són:

 1. Enterprise Data Warehouse (EDW): És el tipus més comú i abarcatiu. Se centra en la recopilació de dades de tota lorganització per brindar una visió global i integrada dels processos comercials. L'EDW permet la presa de decisions a nivell executiu i estratègic.

 2. Data Mart: És una versió més específica i focalitzada del Data Warehouse. Un Data Mart se centra en una àrea funcional o departamental específica de l'empresa, com ara finances, recursos humans o vendes. És més ràpid dimplementar que un EDW i pot servir a equips o departaments particulars.

 3. Operational Data Store (ODS): A diferència d'un Data Warehouse tradicional, un ODS s'actualitza en temps real i s'utilitza per emmagatzemar dades operatives de manera més detallada. Facilita l'accés a dades actuals i sovint s'utilitza com un pas intermedi abans de carregar dades en un Data Warehouse.

 4. Data Warehouse al Núvol: Amb l'auge de la computació al núvol, els Data Warehouses basats en el núvol han guanyat popularitat. Utilitzen la infraestructura del núvol per emmagatzemar i processar dades, proporcionant escalabilitat i flexibilitat. Exemples inclouen Snowflake, BigQuery i Amazon Redshift.

 5. Data Warehouse Virtual: Aquest enfocament no emmagatzema físicament les dades en un sol lloc. En canvi, utilitza tècniques de virtualització per integrar dades des de múltiples fonts sense necessitat de consolidar-les físicament. Això permet un accés ràpid a dades distribuïdes.

 6. Federated Data Warehouse: Similar al Data Warehouse Virtual, aquest tipus de Data Warehouse també permet la integració de dades des de diverses fonts, però en aquest cas, les dades poden mantenir-se a les seves ubicacions originals i ser consultades de manera federada.

 7. Temporal Data Warehouse: Centrada en mantenir un historial de dades al llarg del temps, permetent anàlisis històriques i la identificació de tendències al llarg del temps.

Els components d'un data warehouse

Els components essencials que conformen un data warehouse es desglossen en tres elements fonamentals:

 1. Gestor de Càrrega: Aquest component exerceix un paper crucial en facilitar totes les operacions relacionades amb l'extracció i càrrega de dades al magatzem. A més, assumeix la responsabilitat de la transformació de les dades, garantint així la preparació adequada per a la posterior utilització.

 2. Gestor del Magatzem: Encarregat de les operacions internes relacionades amb la gestió de dades dins del magatzem, aquest component hi juga un paper vital. Assegura la coherència de les dades, s'ocupa de la creació d'índexs i visualitzacions i realitza la transformació i la fusió de dades procedents de diverses fonts. A més, gestiona eficaçment l'arxiu per optimitzar l'eficiència del sistema.

 3. Gestor de Consultes: Adreçant-se a les taules apropiades, el gestor de consultes duu a terme operacions crucials relacionades amb la gestió de les consultes dels usuaris. La seva funció és essencial per garantir respostes ràpides i precises a les sol·licituds dinformació.

Addicionalment, s'hi incorporen les Eines d'Accés, que empoderen els usuaris finals per interactuar de manera efectiva amb el magatzem de dades. Aquestes eines no només faciliten l'elaboració d'informes i consultes, sinó que també donen suport al desenvolupament d'aplicacions i la realització de tasques de mineria de dades. Aquesta interactivitat és clau per aprofitar al màxim la riquesa d'informació emmagatzemada al data warehouse.

Les capes d'un data warehouse

Capa d'Extracció (Bronze): En aquesta fase inicial, també coneguda com a capa de Staging, es procedeix a extreure les dades des de les diverses fonts d'origen. Aquest procés es fa habitualment mitjançant scripts SQL o altres tècniques d'extracció, assegurant la recopilació d'informació de manera eficient.

Capa d'Integració (Silver): Un cop recopilades, les dades de diferents fonts convergeixen a la capa d'integració, també coneguda com a Silver. Aquí, les dades s'emmagatzemen i, posteriorment, se sotmeten a un procés de transformació i modelatge utilitzant esquemes d'estrella o floc de neu. Aquest pas prepara les dades per a la seva anàlisi en un servidor OLAP (Processament Analític a Línia), facilitant la seva utilitat en la presa de decisions estratègiques. Aquestes operacions dextracció, transformació i càrrega se solen dur a terme mitjançant el procés ETL.

Capa de presentació (Gold): L'última etapa, identificada com la capa de presentació, s'encarrega d'organitzar les dades de manera que estiguin a punt per consumir-les per part dels usuaris. Aquí, les dades s'estructuren de manera acurada per ser utilitzades i exportades a diverses plataformes d'intel·ligència empresarial, generació d'informes i visualització de dades. Plataformes com Power BI i altres interfícies front-end troben en aquesta capa la informació preparada per oferir insights i facilitar la presa de decisions de manera efectiva. Aquest procés completa el cicle, assegurant que les dades estiguin llestes i accessibles per a la seva anàlisi i aplicació a l'àmbit empresarial.

Qui necessita un data warehouse?

Un Data Warehouse és una eina valuosa per a qualsevol empresa o professional que busqui gestionar i analitzar dades de manera eficient.

 1. Empreses de totes les mides: Des de petites empreses fins a grans corporacions, qualsevol organització que faci servir volums considerables de dades pot beneficiar-se d'un Data Warehouse. Permet una gestió centralitzada i eficient de la informació, facilitant l'anàlisi i la presa de decisions informades.

 2. Equips de Business Intelligence (BI): Els professionals de BI es beneficien enormement d'un Data Warehouse, ja que els proporciona un accés estructurat i ràpid a les dades. Facilita la creació d'informes, anàlisis i visualitzacions que donen suport a la presa de decisions estratègiques.

 3. Analistes de Dades: Aquells que es dediquen a l'anàlisi de dades, ja siguin científics de dades, analistes de negocis o experts en estadístiques, troben al Data Warehouse un recurs essencial. Simplifica l'obtenció i la manipulació de dades per realitzar anàlisis més profundes i precises.

 4. Equips de TI i Desenvolupament: Els professionals de TI i desenvolupament poden aprofitar un Data Warehouse per gestionar eficientment la infraestructura de dades, assegurant la integritat, seguretat i disponibilitat de la informació.

 5. Departaments de Màrqueting: Els equips de màrqueting es beneficien en accedir a dades precises i rellevants per avaluar el rendiment de campanyes, entendre el comportament del client i ajustar estratègies en temps real.

 6. Departaments Financers: Per a l'anàlisi de dades financeres, pressupostos i previsions, un Data Warehouse ofereix una plataforma robusta que permet consolidar informació crítica per a la presa de decisions financeres.

 7. Empreses amb múltiples fonts de dades: Aquelles organitzacions que operen amb dades provinents de diverses fonts, com ara xarxes socials, transaccions en línia, sistemes de gestió empresarial, entre d'altres, troben en un Data Warehouse la capacitat d'integrar i analitzar aquestes dades de manera coheren

En resum, qualsevol entitat que busqui aprofitar les dades per obtenir insights valuosos i millorar la presa de decisions pot beneficiar-se d'un Data Warehouse. Des de la planificació estratègica fins a l'execució tàctica, aquesta eina ha esdevingut un actiu essencial en el panorama empresarial actual.

Avantatges i desavantatges d'un Data Warehouse

Avantatges d'un Data Warehouse:

 1. Centralització de Dades: Un data warehouse proporciona un repositori centralitzat per a dades de diverses fonts, cosa que facilita l'accés i la gestió de la informació.

 2. Data Quality: En passar per processos d'extracció, transformació i càrrega (ETL), les dades es poden netejar i estandarditzar, millorant-ne la qualitat i la coherència.

 3. Anàlisi Eficient: Permet anàlisis ràpides i eficients de grans conjunts de dades, facilitant la presa de decisions basada en informació precisa i actualitzada.

 4. Suport per a Business Intelligence (BI): És essencial per a les activitats de BI en proporcionar dades estructurades i optimitzades per a la generació d'informes i visualització.

 5. Historial de Dades: Emmagatzema dades històriques, cosa que facilita l'anàlisi de tendències al llarg del temps i el seguiment del rendiment passat.

 6. Seguretat millorada: Permet implementar mesures de seguretat per controlar l'accés a les dades, garantint la confidencialitat i la integritat de la informació. 

Desavantatges d'un data warehouse:

 1. Costos inicials i de manteniment: La implementació i el manteniment d'un Data Warehouse poden ser costosos, tant en termes d'infraestructura com de recursos humans especialitzats.

 2. Complexitat: La creació i gestió d'un Data Warehouse pot ser complexa, especialment per a organitzacions amb estructures de dades heterogènies.

 3. Temps d'Implementació: El procés de construcció i configuració inicial d'un Data Warehouse pot trigar temps, endarrerint la disponibilitat de resultats tangibles.

 4. Dificultats en la Integració de Dades: Integrar dades de diferents fonts pot presentar desafiaments, com ara la necessitat de transformacions complexes perquè les dades siguin coherents.

 5. Rigidesa davant de Canvis Ràpids: Pot resultar menys àgil en comparació amb solucions més modernes, especialment quan es tracta d'adaptar-se a canvis en els requisits empresarials o tecnològics.

 6. Dependència d'Experts: Es requereix personal especialitzat per dissenyar, implementar i mantenir un Data Warehouse, cosa que pot ser una limitació en entorns on escassegen els professionals qualificats.

Tot i els desavantatges, la implementació acurada i la gestió eficient d'un Data Warehouse poden superar molts d'aquests desafiaments i proporciona beneficis significatius per a la presa de decisions empresarials. A causa d'aquestes complexitats prèvies, es recomana a les organitzacions suportar-se en equips externs experts en integració de dades i business intelligence.

Vols implementar un data warehouse a la teva organització o necessites ajuda per resoldre ineficiències vinculades a la integració de dades?

Podem ajudar-te

 

Conclusió

En conclusió, el Data Warehouse emergeix com una pedra angular al panorama empresarial contemporani, oferint un camí clar cap a l'optimització de la gestió i l'anàlisi de dades. A través de la seva capacitat per centralitzar informació dispersa, millorar la qualitat de les dades i facilitar anàlisis profundes, aquest sistema robust es converteix en un aliat estratègic per a la presa de decisions informades. Els seus avantatges en termes d'eficiència, seguretat i capacitat per proporcionar una visió integral del passat i del present empresarial són innegables.

En un món on la informació és poder, el Data Warehouse s'erigeix com a vehicle essencial cap a una intel·ligència empresarial més sòlida i orientada al futur.

Publicat per Núria Emilio