Per a què fan servir l'anàlisi de dades les empreses? Parlem del paper de l'anàlisi de dades o data analysis en l'entorn empresarial.

L'anàlisi de dades o data analysis és la base del procés de presa de decisions empresarials. Prendre decisions basades en la intuïció ja no és suficient. Avui dia, les decisions informades i la intel·ligència de negoci són el pilot de qualsevol negoci. Parlem del paper de l'anàlisi de dades en les empreses.

el papel del análisis de datos o data analysis en las empresas

L'anàlisi de dades o data analysis s'ha convertit en un procés empresarial imprescindible per a qualsevol empresa. Els executius requereixen de coneixement exhaustiu sobre la seva activitat, el mercat, la competència i els clients per a prendre les decisions  encertades.

La bona notícia és que produïm més dades que mai (IDC). La dolenta és que, malgrat tenir-les al nostre abast, la majoria d'empreses segueixen sense aprofitar-ne el valor. Segons una recerca de Forbes, les empreses són cada vegada menys data-driven.

“Les dades no són informació, la informació no és coneixement.” Clifford Stoll, astrònom i escriptor.

Tal com ja apuntava Stoll l'any 2000 a The Knowledge Management Yearbook 2000-2001, les dades, per si soles no són informació i la informació no és coneixement. Perquè les dades reporten informació de valor, és necessari que hagin estat integrades i consolidades. Així mateix, per a extreure coneixement de les nostres dades és indispensable sotmetre-les a una anàlisi exhaustiva i conscient que ens permeti aprofitar-les en el nostre pla de business intelligence, desxifrar allò que realment requerim saber i transformar-les en insights de negoci.

En definitiva, anàlisi de dades. 

 

Què és l'anàlisi de dades?

L'anàlisi de dades el procés necessari perquè les dades es converteixin en coneixement, intel·ligència i insights de negoci.

En el context empresarial, l'anàlisi de dades s'empra per a conèixer l'estat del negoci, el comportament dels clients, de la competència i del mercat; identificar pain points, errors o estratègies poc productives, definir clients objectiu i buyer persona, provar o descartar teories, etc. Sens dubte, la funció fonamental de l'anàlisi de dades és emparar el procés de presa de decisions i aportar una base sòlida, fidedigna i de confiança sobre la qual decidir.

No obstant això, perquè els analistes de dades puguin extreure valor de les dades és fonamental que prèviament hagin estat sotmeses a un procés de llarg recorregut que parteix de la recopilació i culmina en la visualització de dades. Unificar-les, (integració de dades), transformar-les, normalitzar-les, consolidar-les, assegurar-ne la qualitat (data quality), netejar-les, etc.

De la mateixa manera en què a un fuster mai se li acudiria intentar muntar una taula amb el tronc d'un arbre, els analistes de dades no poden analitzar les dades amb dades 'en brut', que no tenen el format adequat, no estan integrades o que contenen errors.

Així mateix, perquè un procés de data analysis sigui adequat i eficient és fonamental que siguin duts a terme per experts en la matèria —científics, analistes i enginyers de dades— i que prèviament a l'anàlisi s'hagin formulat les preguntes de negoci a les quals es vol donar resposta i els objectius empresarials que es pretenen aconseguir. És a dir, l'anàlisi ha d'estar integrat al més alt nivell de l'estratègia empresarial.

Avui en dia, l'anàlisi de dades s'ha de posicionar al nucli de qualsevol organització. Les dades ja no són únicament competència o preocupació del departament d'IT, ja que estan estreta i directament vinculats a la totalitat d'estratègies i accions de business intelligence d'una corporació, així com al procés de presa de decisions.

Ni el fuster podrà construir una taula amb un tronc, ni un transportista podrà conduir un vehicle sense gasolina, ni el director d'una empresa podrà prendre decisions intel·ligents sense dades.

En aquest sentit, més que un conjunt de materials guardats en un calaix, avui dia és fonamental que les dades formin part de la cultura empresarial global. És a dir, que les companyies treballin per a construir una cultura data-driven i perquè l'anàlisi de dades sigui emprat en tots els departaments empresarials, no sols en el de IT.

 

Què aporta l'anàlisi de dades a un negoci?

Com ja hem esmentat, l'anàlisi de dades és la base del procés de presa de decisions. No obstant això, més enllà del fonamental, avui dia les organitzacions empren les dades per a assegurar el bon funcionament de moltes altres rutines empresarials, així com per a estudiar el seu rendiment, descobrir oportunitats de negoci i generar noves estratègies.   

Per a què podem utilitzar l'anàlisi de dades en una empresa?

Les utilitats de l'anàlisi de dades en l'entorn empresarial són tantes que és impossible mencionar-les totes. No obstant això, a continuació esmentem algunes de les més habituals:

 • Interpretació de la realitat empresarial
 • Adquisició d'una visió global, íntegra i fidedigna del negoci i de totes les seves àrees
 • Obtenció de pensament crític
 • Obtenció d'insights i d'informació de valor 
 • Afinació del monitoratge de l'activitat empresarial
 • Foment de la cooperació entre departaments
 • Optimització de processos
 • Agilització del ritme de treball
 • Identificació d'errors, punts febles i possibles àrees de millora
 • Predicció d'escenaris futurs (forecasting)
 • Major coneixement dels clients
 • Definició de clients objectiu i buyer persona
 • Identificació d'oportunitats de negoci i generació d'accions  cap al mercat
 • Millora de l'experiència de client
 • Optimització dels mercats existents.
 • Reorientació de les estratègies de negoci
 • Adaptació a un mercat incert i inestable
 • Augment del retorn de la inversió (ROI)
 • Reducció de riscos
Conclusió

Sigui bona o mala notícia, avui dia és impossible negar que depenem de les dades, especialment en l'entorn empresarial. Les dades s'han convertit en el motor de qualsevol organització, tendència que només proliferarà en el futur pròxim.

No obstant això, tot i que les organitzacions disposen de més dades que mai abans en la història, sembla que aprofitar-les i transformar-les en valor no és tan senzill com pugui semblar. Perquè això passi, les companyies necessiten analistes de dades i esforçar-se per construir una estratègia de dades integral, present en totes les esferes d'una organització.

Publicat per Núria Emilio