Explorem què és Data Management o gestió de dades, una de les disciplines més importants perquè les empreses puguin aprofitar el valor de les seves dades.

En el món empresarial actual, on la informació és tan valuosa com el temps, la gestió de dades emergeix com el fonament essencial per al progrés i la presa de decisions intel·ligents.

En aquest sentit, les tecnologies de data management cada vegada adquireixen més rellevància en el món corporatiu. En aquesta publicació explorem què és exactament Data Management, endinsant-nos en els seus processos clau, el seu impacte transformador en les operacions empresarials i com s'erigeix com el catalitzador per a desbloquejar el potencial ocult de les dades.

 

Què és Data Management?

El data management, o gestió de dades en espanyol, es refereix al conjunt de pràctiques, processos, tecnologies i polítiques que una organització implementa per a gestionar eficientment les seves dades al llarg del seu cicle de vida. L'objectiu principal del data management és assegurar que les dades estiguin disponibles, precisos, segurs i utilitzables quan es necessitin. En aquest sentit, la gestió de dades o data management està molt vinculada a la data governance, ja que totes dues disciplines estan interconnectades en l'àmbit de la gestió de la informació dins d'una organització i comparteixen objectius.

Algunes de les activitats clau incloses en el data management són:

 • Recopilació de dades: L'adquisició de dades des de diverses fonts, tant internes com externes.
 • Emmagatzematge: La creació de sistemes d'emmagatzematge adequats per a les dades, ja sigui en bases de dades, sistemes d'arxius o en el núvol.
 • Data Quality: Garantir la qualitat i consistència de les dades, mitjançant la neteja, validació i estandardització.
 • Seguretat: Implementar mesures per a protegir les dades contra accessos no autoritzats, pèrdua o mal.
 • Integració de dades: Assegurar que les dades s'integrin de manera coherent i eficient en tota l'organització, permetent la seva anàlisi i ús efectiu.
 • Data Governance: Establir polítiques i normes per a la gestió i ús de les dades, incloent-hi la definició de rols i responsabilitats.
 • Manteniment: Fer tasques de manteniment regular, com a còpies de seguretat, actualitzacions i purgues de dades obsoletes.
 • Anàlisi de dades: Facilitar l'accés i anàlisi de les dades per a extreure informació valuosa que pugui recolzar la presa de decisions.

Els processos i polítiques de data management són essencials per a qualsevol organització que treballi amb dades. El data management no sols facilita l'accés a aquestes dades, sinó que a més garanteix la seva qualitat (data quality), optimitza el seu ús per part dels empleats, assegura la seva seguretat i maximitza el seu valor empresarial.

Els 3 processos clau del data management

Els tres processos principals del data management o la gestió de dades són:

 • Recopilació de Dades: Aquest procés implica la recol·lecció de dades de diverses fonts, tant internes com externes a l'organització. Inclou l'adquisició de dades en brut, ja sigui generats dins de les operacions de l'empresa o obtinguts d'entitats externes.
 • Emmagatzematge de Dades: Una vegada recopilats, les dades han d'emmagatzemar-se de manera estructurada i organitzada. Aquest procés implica seleccionar sistemes d'emmagatzematge adequats, com a bases de dades, magatzems de dades o solucions d'emmagatzematge en el núvol, per a gestionar i recuperar eficientment les dades quan sigui necessari.
 • Processament i Anàlisi de Dades: Aquest procés implica transformar les dades en informació significativa a través del processament i anàlisi. Inclou la neteja i validació de dades, la realització de càlculs i la generació de insights. El processament i anàlisi de dades són crucials per a prendre decisions informades i extreure coneixements valuosos de les dades.

Aquests tres processos estan interconnectats i formen la base d'una gestió efectiva de dades dins d'una organització. Gestionar adequadament les dades al llarg del seu cicle de vida garanteix que la informació sigui precisa, accessible i pugui utilitzar-se per a recolzar les operacions comercials i la presa de decisions.

La importancia del data management en una empresa

El data management és crucial per a una empresa per diverses raons:


 1. Presa de decisions: Facilita l'accés i anàlisi de dades, permetent una presa de decisions més informada i basada en informació rellevant i precisa.
 2. Eficiència Operativa: Optimitza la gestió de dades, la qual cosa condueix a una major eficiència en les operacions diàries de l'empresa.
 3. Compliment Normatiu: Ajuda a complir amb regulacions i normatives sobre la privacitat i seguretat de dades, evitant sancions legals i protegint la reputació de l'empresa.
 4. Innovació: Facilita la innovació en proporcionar una base sòlida per al desenvolupament de noves solucions i serveis basats en dades.
 5. Competitivitat: Les empreses que gestionen les seves dades de manera eficaç poden guanyar avantatges competitius en utilitzar la informació de manera estratègica.
 6. Millora de la Qualitat de Dades: Contribueix a mantenir dades precises i actualitzades, la qual cosa millora la qualitat i confiabilitat de la informació disponible.
 7. Protecció de la Seguretat de Dades: Implementa mesures per a protegir la seguretat de les dades, evitant accessos no autoritzats i possibles pèrdues o danys.
 8. Govern i Compliment: Estableix polítiques i normes per a l'ús ètic i responsable de les dades, garantint el compliment d'estàndards interns i externs.

En resum, el data management és essencial per a maximitzar el valor de les dades, mitigar riscos, impulsar l'eficiència i mantenir la competitivitat en un entorn empresarial cada vegada més impulsat per la informació.

 

Quins són els quatre tipus de data management o gestió de dades?

No existeix una classificació àmpliament reconeguda de la gestió de dades en quatre tipus diferents. No obstant això, podem parlar de quatre categories generals o aspectes de la gestió de dades:

 1. Gestió Operativa de Dades: Involucra els processos i pràctiques diàries per a recopilar, emmagatzemar i utilitzar dades dins d'una organització. Inclou activitats com l'entrada de dades, l'actualització de registres i el manteniment de bases de dades per a recolzar les operacions comercials rutinàries.
 2. Gestió Analítica de Dades: Se centra en la preparació i anàlisi de dades per a obtenir informació i recolzar la presa de decisions. Involucra el processament de dades, anàlisis de dades i la creació d'informes o panells per a fins d'intel·ligència empresarial.
 3. Data Governance: És un conjunt de polítiques, processos i controls que defineixen com es gestiona les dades dins d'una organització. Els processos de data governance garanteixen que les dades siguin precises, segurs i compleixin amb les regulacions pertinents. Involucra la definició de rols i responsabilitats, establiment d'estàndards de qualitat de dades i implementació de mesures de seguretat.
 4. Arquitectura i Infraestructura de Dades: Aquest aspecte s'ocupa de dissenyar i gestionar l'estructura general i la infraestructura tecnològica per a gestionar les dades. Inclou decisions sobre sistemes de bases de dades, magatzems de dades, llacs de dades i altres solucions d'emmagatzematge. Assegurar una adequada arquitectura i infraestructura de dades és crucial per a l'escalabilitat, rendiment i accessibilitat de les dades.

Si bé aquestes categories proporcionen una visió general, és important assenyalar que la gestió de dades sovint és un enfocament integrat i holístic, que abasta diversos processos i pràctiques per a garantir l'ús efectiu i eficient de les dades dins d'una organització.

Data Management i Master Data Management (MDM)

La gestió de dades (data management) i la gestió de dades mestres (màster data management o MDM) estan relacionades però se centren en aspectes diferents de la gestió de dades dins d'una organització.

 1. Gestió de Dades (Data Management): Aquest terme abasta totes les pràctiques, processos i tecnologies utilitzades per a gestionar de manera integral les dades al llarg del seu cicle de vida. Inclou aspectes com la recopilació, emmagatzematge, processament, qualitat, seguretat i anàlisi de dades. La gestió de dades és un enfocament més ampli que s'ocupa de totes les dades de l'organització, independentment del seu tipus o ús específic.
 2. Gestió de Dades Mestres (Màster Data Management - MDM): És un subconjunt de la gestió de dades que se centra específicament en la gestió de dades mestres. Les dades mestres són els conjunts de dades fonamentals i comunes que s'utilitzen en tota l'organització, com a clients, productes, proveïdors, empleats, etc. El MDM s'enfoca a garantir la consistència, integritat i precisió d'aquestes dades mestres al llarg de tots els sistemes i aplicacions de l'empresa.

En definitiva, la gestió de dades mestres (MDM) és una part integral de la gestió de dades. La gestió de dades aborda totes les dades de l'organització, mentre que MDM se centra específicament a assegurar la qualitat i coherència de les dades mestres clau que són utilitzats de manera transversal en tota l'empresa. Tots dos són essencials per a garantir la confiabilitat i utilitat de la informació dins d'una organització.

A Bismart som experts en la gestió de dades mestres o Màster Data Management (MDM). Hem treballat amb nombroses empreses en aquest àmbit i disposem de la nostra pròpia solució de Màster Data Management que proporciona una visió unificada de les dades mestres en tota l'organització, millorant la interoperabilitat entre els sistemes mitjançant una gestió eficaç de les dades mestres.

Publicat per Núria Emilio