La metodología OKR se ha convertido en un nuevo enfoque para medir los objetivos y resultados de una empresa. Exploramos qué son los OKR y para qué sirven.

En l'última dècada s'ha popularitzat el concepte OKR (Objectives and Key Results), un nou enfocament per al mesurament dels resultats empresarials que es diferencia en diversos aspectes del model KPI. La metodologia OKR va un pas més enllà de la definició de KPIs i destaca, precisament, per la seva mirada global als esforços d'una organització. Empreses com Google, Linkedin o Intel empren l'estratègia OKR per a l'anàlisi del rendiment.

En aquest article explorem la metodologia OKR, explicant el seu significat, per a què serveix i com implementar-la en una empresa a través d'exemples.

Què són els OKR? 

Les sigles OKR signifiquen Objectives and Key Results en anglès, que es tradueix com a Objectius i Resultats Clau en català

OKR és una nova manera d'enfocar el mesurament d'objectius i resultats d'una empresa que es caracteritza pel seu enfocament complet. La metodologia OKR té com a objectiu alinear les accions i esforços d'una organització cap a objectius comuns, orientant el treball dels diferents departaments que conformen una empresa cap a una mateixa direcció.

 

 

En què consisteix l'estratègia OKR?

La característica principal de l'estratègia OKR és que el seu plantejament combina els "Objectius" (objectius) amb els "Key Results" (resultats clau). Per tant, no només dóna importància als resultats clau, sinó que posa els objectius de negoci en el focus de l'estratègia empresarial.

OKR: Objectives

Dins de la metodologia OKR, els objectius es conciben com a metes qualitatives que proporcionen direcció i motivació a la feina diària d'una empresa. Responen a la pregunta: 'Què volem aconseguir?'

 

OKR: Key Results

D'altra banda, els resultats clau són fites específiques, mesurables i amb terminis definits que indiquen el progrés cap a la consecució dels objectius. Aquests resultats clau són els punts de referència quantitatius que permeten mesurar l'èxit i respondre a la pregunta: 'Com sabrem quan s'ha assolit l'objectiu?'.

La combinació d'objectius clars i inspiradors amb resultats clau mesurables fa que els OKR siguin un marc eficaç per a la fixació d'objectius i la gestió del rendiment. Es estableixen periòdicament, per exemple, trimestralment, i són visibles per a tota l'organització, fomentant la transparència i l'alienació d'esforços. En seguir aquests objectius com a guia, els equips poden establir els seus propis OKR, assegurant que cada departament contribueixi de manera productiva i col·labori per aconseguir la visió general de l'empresa.

Quins són els 5 elements d'un OKR?

La metodologia OKR es pot desglossar en 5 elements principals:

 1. Objectius: Els objectius són metes qualitatives que proporcionen direcció i motivació a la feina diària d'una empresa. Aquests objectius han de ser clars, inspiradors i alineats amb la visió general de l'organització.

 2. Resultats clau: Els resultats clau són fites específiques, mesurables i amb terminis definits que indiquen el progrés cap a la consecució dels objectius. Aquests resultats clau són els punts de referència quantitatius que permeten mesurar l'èxit i determinar si s'ha assolit l'objectiu.

 3. Abast: L'abast es refereix a l'amplitud i l'impacte que s'espera aconseguir amb els objectius i resultats clau establerts. És important definir clarament l'abast per assegurar-se que els objectius siguin assolibles i realistes.

 4. Mètriques: Les mètriques són els indicadors utilitzats per mesurar el progrés i l'èxit dels resultats clau. Aquestes mètriques han de ser quantificables i estar alineades amb els objectius establerts.

 5. Terminis: Els terminis són els períodes de temps establerts per aconseguir els objectius i resultats clau. Aquests terminis han de ser realistes i proporcionar prou temps per assolir els resultats desitjats.

Seguint aquests cinc elements, les empreses poden implementar eficaçment la metodologia OKR i assolir una major alineació, transparència i rendiment en els seus objectius i resultats clau

Quina és la diferència entre OKR i KPI?

La diferència clau entre OKR i Indicadors Clau de Rendiment (KPI) radica en el seu enfocament i propòsit. Mentre que els OKR se centren en establir objectius qualitatius i resultats clau mesurables per alinear els esforços d'una organització, els KPI (Indicadors Clau de Rendiment) s'utilitzen per mesurar el rendiment i l'èxit d'una empresa en funció de mètriques específiques.

Mentre que els OKR proporcionen una direcció clara i motivació per a la feina diària, els KPI s'utilitzen per avaluar el rendiment i prendre decisions basades en dades. Ambdós enfocaments són importants en la gestió empresarial, però s'utilitzen en diferents etapes i contextos. Els OKR es estableixen periòdicament per guiar la feina i el progrés cap als objectius, mentre que els KPI s'utilitzen per avaluar el rendiment i prendre decisions estratègiques.

Avantatges d'implementar l'estratègia OKR

La implementació de l'estratègia OKR en una organització ofereix una sèrie d'avantatges significatives, recolzades pel èxit que grans empreses han experimentat en adoptar aquesta metodologia en l'última dècada.

Com ja hem mencionat, els OKR constitueixen un marc que no només alinea els esforços de tota l'empresa cap a objectius comuns, fomentant la col·laboració i la cohesió entre departaments, sinó que també proporciona una direcció clara i motivació en establir objectius inspiradors i resultats clau mesurables.

1. Fomenta el trabajo colaborativo: La adopción de la metodología OKR contribuye a evitar la fragmentación en la organización, asegurando que todos los empleados están trabajando hacia la misma visión general. Este enfoque no solo mejora la alineación, sino que también mantiene a los empleados enfocados y comprometidos, ya que conocen claramente las expectativas y cómo se medirá su éxito. 

 1. Fomenta la col·laboració: L'adopció de la metodologia OKR contribueix a evitar la fragmentació a l'organització, assegurant que tots els empleats estan treballant cap a la mateixa visió global. Aquest enfocament no només millora l'alienació, sinó que també manté els empleats centrats i compromesos, ja que coneixen clarament les expectatives i com es mesurarà el seu èxit.

 2. Millora els processos, fluxos de treball i la productivitat: La implementació de la metodologia OKR no només optimitza processos i fluxos de treball en assignar responsabilitats de manera organitzada, sinó que també reforça la cultura empresarial i millora l'ambient laboral. En establir objectius i resultats clau, s'eleva el nivell de compliment en les tasques, la qual cosa, al seu torn, pot augmentar la satisfacció dels clients i crear una imatge de responsabilitat, coherència i solidesa comercial.

 3. Incrementa la transparència: La transparència i visibilitat inherents als OKR, al ser visibles per a tota l'organització, creen un entorn de treball més col·laboratiu, facilitant la comunicació i l'intercanvi d'informació entre els equips.

 4. Fomenta el desenvolupament d'una cultura basada en dades: La implementació d'una estratègia OKR acostuma tots els nivells d'una empresa a treballar amb dades i a comprendre-les, fomentant així una cultura data-driven dins de l'organització.

En aquest punt, és natural preguntar-se com implementar aquesta metodologia. A continuació, explorarem alguns exemples que et ajudaran a entendre el seu funcionament i a aplicar-la de manera efectiva a la teva organització.

Com implementar la metodologia OKR?

John Doerr, un dels inversors de capital risc amb més èxit de tots els temps, va iniciar la seva carrera a Intel, una companyia on va conèixer el mètode OKR. Doerr, que posteriorment va introduir la metodologia OKR a Google, és l'ideador de la fórmula per establir objectius en el mètode OKR:

OKR: La fórmula dels objectius de John Doerr

La fórmula per mesurar objectius de Doerr és la següent:

Faré ________ mesurat per ____________.

Segons aquesta fórmula, un objectiu de negoci ben definit ha de contemplar tant el que volem aconseguir com la forma en què mesurarem la seva consecució. Tal com explica Doerr, les paraules clau de la seva fórmula són "mesurat per", ja que la mesura és el que fa que un objectiu sigui un objectiu. Sense aquestes dues paraules, un objectiu no és un objectiu, només és un desig.

Com ja hem vist, els objectius i els resultats clau són els elements més importants de la metodologia OKR.

Els objectius són descripcions qualitatives memorables de què es vol aconseguir i han de ser breus, inspiradors i atractius.

Els resultats clau són un conjunt de paràmetres que mesuren el progrés cap a l'objectiu. Cada objectiu ha de tenir entre 2 i 5 resultats clau. Així mateix, tots els resultats clau han de ser quantitatius i mesurables.

Com va dir Marissa Mayer, antiga Vicepresidenta de Google: "Si no té un número, no és un Resultat Clau".

Exemples d'OKR

A continuació oferim dos exemples concrets de com s'implementaria un OKR en l'àmbit empresarial.

Exemple d'OKR

Per a aquest exemple, ens basarem en una empresa que vol millorar la seva experiència de client. Segons aquesta premissa:

Objectiu: Millorar l'experiència de client

Com ja hem vist, l'objectiu ha d'anar acompanyat d'un sistema de mesurament. És a dir, d'un o diversos indicadors de rendiment o KPIs. En aquest cas, ja que el nostre objectiu està vinculat a l'experiència del client, podem utilitzar els següents KPIs:

 • Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Score (CSAT), Customer Effort Score (CES) y Churn Rate. 

Així, seguint la fórmula de Doerr, el nostre objectiu tindria la següent fórmula:

Mesuraré l'experiència de client segons NPS, CSAT, CES i Churn Rate

Quines empreses utilitzen el model OKR?

La metodologia OKR va ser originada per l'empresa Intel i posteriorment es va expandir a altres empreses a Silicon Valley. No obstant això, el cas més conegut d'empreses que utilitzen OKR segurament sigui la multinacional Google. Google va incorporar el mètode OKR el 1999, en el seu primer any d'operació, desempenyent un paper crucial en la seva expansió de 40 empleats a més de 60,000 en l'actualitat.

Tot i que Google sigui l'exemple més destacat d'OKR, altres empreses de renom també han adoptat aquest sistema, com Spotify, Twitter, LinkedIn i Airbnb.

És important destacar que l'ús d'OKR no està limitat a empreses del àmbit digital. Grans corporacions com Walmart, Target, The Guardian, Dun and Bradstreet i ING Bank també implementen el sistema OKR en les seves estratègies de gestió i planificació.

 

Què és OKR en Agile?

El concepte OKR sovint es vincula al mètode Agile perquè la metodologia Agile i la implementació d'OKR comparteixen principis i valors que les fan compatibles i sinèrgiques.

Encara que OKR no sigui una metodologia Agile per se, es pot integrar de manera efectiva en entorns Agile per millorar la gestió d'objectius i el rendiment de l'equip.

Què tenen en comú OKR i Agile?

 1. Flexibilitat i Adaptabilitat: Ambdós enfocaments valoren la capacitat d'adaptar-se a canvis en les circumstàncies i prioritats. OKR destaca per la seva flexibilitat, permetent ajustos als objectius i resultats clau en cicles curts. Aquesta adaptabilitat es alinea amb el principi de respondre als canvis en la metodologia Agile.

 2. Orientació cap al Valor del Client: Tant Agile com OKR comparteixen un enfocament central en l'entrega de valor al client. Els OKR estan dissenyats per vincular-se amb resultats tangibles i valuosos, la qual cosa és coherent amb l'èmfasi d'Agile en satisfer les necessitats del client mitjançant entregues incrementals i continues.

 3. Col·laboració i Transparència: Ambdós enfocaments fomenten la col·laboració i la transparència. Els OKR són visibles per a tot l'equip o organització, cosa que promou la comunicació oberta i l'alienació d'objectius. Aquesta transparència facilita la col·laboració, cosa fonamental en la metodologia Agile, que destaca la comunicació efectiva i la col·laboració constant.

 4. Retroalimentació Continua: Tant Agile com OKR valoren la retroalimentació contínua. Els OKR proporcionen una estructura per avaluar el progrés cap als objectius i ajustar-se en conseqüència, la qual cosa es alinea amb la mentalitat de millora contínua a Agile.

En resum, el vincle entre OKR i la metodologia Agile rau en les seves similituds filosòfiques i pràctiques. Ambdós enfocaments estan dissenyats per permetre l'adaptació, fomentar la col·laboració, centrar-se en el valor del client i buscar la millora contínua. La implementació conjunta de OKR i Agile pot potenciar l'agilitat organitzativa i la capacitat de resposta als canvis en l'entorn empresarial.


Conclusió

En conclusió, la metodologia OKR ofereix a les empreses una manera completa i efectiva d'establir i mesurar objectius i resultats clau. En alinear els esforços de tota l'organització cap a objectius comuns, fomenta la col·laboració i la cohesió entre els departaments. A més, proporciona una direcció clara i motivació en establir objectius inspiradors i resultats clau mesurables. La implementació d'OKR ofereix avantatges significatives, com el foment del treball col·laboratiu, la millora dels processos i la productivitat, l'augment de la transparència i la creació d'un millor ambient laboral. Empreses de renom, com Google, Spotify i Airbnb, han adoptat aquesta metodologia amb èxit. Si estàs interessat en implementar OKR a la teva organització, és important comprendre el seu funcionament i aplicar-lo de manera efectiva. La metodologia OKR es pot integrar de manera efectiva en entorns Agile, ja que comparteixen principis i valors similars. En resum, la implementació d'OKR pot conduir a una major alineació, transparència i rendiment en els objectius i resultats clau de la teva empresa.

 

Guia per a avaluar el rendiment

Descarrega't la guia gratuïta i aprèn a crear una estratègia de fixació d'objectius i anàlisis del rendiment.

 

Publicat per Núria Emilio