Explorem les noves funcions del director d'operacions i les 5 habilitats clau que ha de tenir un Chief Operating Officer (COO) el 2023.

El paper del Chief Operating Officer (COO) ha evolucionat de manera significativa en els últims anys, guanyant rellevància en l'estructura empresarial. D'altra banda, les funcions del director d'operacions també s'estan transformant. Repassem les 5 habilitats clau que necessita un COO per a triomfar el 2023.

habilidades-director-de-operaciones-chief-operations-officer-coo

El rol del director d'operacions o Chief Operating Officer (COO) ha anat guanyant rellevància a mesura que la tecnologia s'ha obert pas en les empreses i la digitalització empresarial s'ha convertit en una realitat. Fa una dècada, la gran majoria de les empreses seguien sense comptar amb un director d'operacions. No obstant això, Mckinsey informa que el 2022, el 40% de les empreses líders a nivell mundial comptaven amb un Chief Operating Officer (COO).

Així mateix, el rol i les funcions del director d'operacions també ha canviat amb el temps. Si bé abans el seu paper es limitava a la gestió de les operacions i a l'execució de les estratègies comissionades pels directors generals; ara el seu rol ha evolucionat fins a convertir-se en el principal catalitzador del creixement empresarial impulsat per la tecnologia, la digitalització, l'expansió estratègica i la capacitació tecnològica dels empleats.

Els COO s'han convertit en actors clau per a la generació de valor dins d'una organització. El viatge des de les seves arrels en el back-office fins a l'adquisició d'un paper protagonista s'entén per la transcendència de les noves tecnologies, la business intelligence, les estratègies de dades, l'anàlisi de dades i la necessitat de les empreses de transformar els seus actius de dades en insights de valor a través del processament de dades

D'altra banda, l'augment de la responsabilitat també es tradueix en majors reptes.

McKinsey ha detectat que ja el 2022, molts COO tenien dificultats per a distribuir el seu temps adequadament: només el 33,33% del seu temps està dedicat a la planificació estratègica a llarg termini. La resta del seu temps el dediquen a la supervisió del personal i a ocupar-se de les prioritats operatives actuals.

Uns altres dels principals reptes als quals s'enfronten els COO en l'actualitat són:

  • La gestió de les necessitats específiques de la plantilla
  • L'augment del nombre d'accionistes
  • El ràpid increment de l'automatització

D'altra banda, el paper del COO continuarà evolucionant el 2023.

Davant aquest escenari, és fonamental que els directors d'operacions es preparin per a aconseguir les habilitats que se'ls demandaran en 2023 i durant els pròxims anys. Segons l'enquesta de McKinsey, la majoria de CEOs opinen que els directors d'operacions haurien d'estar més capacitats per a abordar els reptes que els planteja el futur.

Explorem quines competències necessita un director d'operacions per a triomfar el 2023

 

Les 5 habilitats clau d'un director d'operacions (COO) 2023
1. Major capacitat d'adaptació al canvi

Ja fa molt de temps que els entorns operatius van deixar de ser estables i que les empreses podien dur a terme plans operatius quinzenals. Avui dia, els entorns operatius són molt més susceptibles al canvi. Per tant, és fonamental que els COO puguin anticipar-se a l'entorn en el qual operen i tenir altes capacitats d'adaptació al canvi.

Avançar-se a les tendències del mercat i a una altra mena de tendències o factors contextuals pot esdevenir un avantatge competitiu molt important.

Què fer per a no quedar-se enrere?

  • Estar informat sobre les últimes tendències tecnològiques a nivell d'operacions i sobre els productes i eines noves que van apareixent en el mercat.
2. Major col·laboració en activitats estratègiques de l'empresa

Un altre dels punts clau perquè un director d'operacions tingui èxit de cara al futur és forjar majors relacions de sinergia entre les diferents unitats de negoci i que el COO prengui part en funcions més enllà del seu departament.

És especialment rellevant la col·laboració del COO amb els departaments de màrqueting i vendes. En aquests moments és important que un director d'operacions estigui al corrent de la proposta de valor que s'ofereix al client i dels recursos necessaris perquè les operacions relatives al client i a les estratègies de client es compleixin.

Les expectatives dels clients ja van més enllà d'un departament i involucren a tota l'empresa. Una major col·laboració entre els departaments d'operacions, de màrqueting i de vendes pot millorar l'experiència de client i augmentar el nivell de satisfacció del consumidor.

3. Dots de lideratge i participació directa en la presa de decisions importants

Un director d'operacions eficient ha de tenir dots de lideratge per a poder orientar al seu equip i per a participar de manera directa en la presa de decisions empresarials basades en dades. La comunicació directa amb el CEO i la creació de sinergies entre tots els directius és fonamental perquè una empresa s'encamini cap a la consecució dels objectius definits amb totes les parts interessades, remant en un mateix sentit.

A mesura que les data-driven decisions guanyen rellevància, el paper del COO en la presa de decisions de negoci guanya importància.

Segons un dels executius entrevistats per McKinsey: "La funció de director d'operacions no ha de considerar-se de segon nivell [...] El COO es troba entre els rols més complexos de l'organització en termes d'agendes i interessos."

En aquests moments, el COO compleix un paper clau en la resolució de problemes, així com és el principal encarregat de guiar a l'organització cap a la innovació i l'optimització de recursos i l'increment de la productivitat mitjançant noves tecnologies, infraestructures i eines.

4. Impulsar l'eficiència operativa a nivell cultural i tecnològic

En l'entorn volàtil actual, aconseguir l'excel·lència operativa és molt més difícil que en el passat. A causa de les interrupcions de la cadena de subministrament, la incertesa política i mediambiental i els canvis radicals en els llocs de treball, és essencial que els responsables d'operacions siguin àgils i tinguin capacitat de reacció.

Una de les funcions fonamentals d'un Chief Operating Officer és el seguiment operatiu i l'avaluació de resultats.

El COO del futur és un perfil professional que gestiona proactivament la inèrcia de l'empresa i està obert a la disrupció per a impulsar la innovació i el creixement. També és l'encarregat de fomentar una cultura data-driven i tecnològica dins de l'entorn empresarial. D'altra banda, ha de ser capaç d'entendre les rutines i prioritats dels altres comandaments intermedis per a poder satisfer les seves necessitats a nivell tecnològic i operatiu.

Segons els experts, els errors han de ser la major inspiració d'un Chief Operating Officer. Els errors constitueixen la millor oportunitat per a aprendre del que s'ha fet malament i d'identificar el que no funciona.

5. Una gestió creativa del talent

El món laboral s'ha transformat considerablement després de la pandèmia mundial provocada pel COVID-19. Els directors d'operacions han d'esforçar-se per a adaptar-se a les demandes del nou mercat laboral i, així, poder trobar i retenir el talent. 

Una de les principals dificultats quant a la captació i retenció del talent de personal d'operacions és que es tracta d'un àmbit menys atractiu i històricament valorat que altres sectors corporatius.

En aquest sentit, un director d'operacions eficient ha de treballar per a oferir un ambient laboral agradable, satisfer les demandes dels treballadors, garantir la diversitat i la igualtat en el lloc de treball i crear una cultura corporativa desitjable.

A nivell de retenció de talent, un dels principals objectius del COO per a 2023 ha de ser demostrar la rellevància d'aquesta àrea dins de l'organització i proposar oportunitats de creixement professional per a evitar deixar escapar el talent.

 

Conclusió

El director d'operacions o COO ha tornat a cobrar rellevància en la direcció general de les empreses a causa del desenvolupament tecnològic i data-driven en el sector empresarial. Les noves funcions i responsabilitats del COO requereixen que els directors d'operacions adquireixin noves competències per a ser capaces de dur a terme les tasques que demanarà el seu rol en el futur.

Publicat per Núria Emilio