Què necessita una empresa per a desenvolupar una estratègia self-service BI? Descobreix què és self-service BI i com implementar un model self-service BI.

Cada vegada més companyies estan apostant per l'adopció d'estratègies self-service BI per a satisfer les seves necessitats d'analítica, business intelligence i aprofitament tecnològic. En aquest article explorem què és una estratègia self-service BI i com implementar-la de manera reeixida en una gran empresa.

e-book self-service BI amb Power BI portada

A mesura que l'aprofitament tecnològic en l'entorn empresarial ha anat en augment, les organitzacions han avançat cap a l'adopció de models self-service BI, que permeten a les companyies satisfer les seves pròpies necessitats d'analítica i de business intelligence sense recórrer a experts tècnics.

En aquests moments, és summament important que les empreses coneguin el concepte de self-service BI i la seva importància per a aprofitar al màxim el potencial de les seves dades i mantenir-se competitives en un mercat cada vegada més exigent.

El nostre equip d'experts en business intelligence ha elaborat una guia amb les bones pràctiques per al desenvolupament d'una estratègia self-service BI en una gran empresa.

  • Descarrega't l'e-book "10 bones pràctiques per a l'adopció empresarial d'un model self-service BI basat en Power BI":

Descarrega l'e-book

Què és self-service BI?

El self-service BI és un model d'explotació de les dades i la informació empresarial que ha revolucionat el món de la business intelligence (BI), permetent que qualsevol persona pugui analitzar i interpretar les dades d'una empresa sense necessitat de ser un expert en tecnologia de la informació.

Anys enrere, només els usuaris amb coneixements avançats en eines de BI podien aprofitar aquest tipus de tecnologies i treballar amb les seves pròpies dades. No obstant això, el self-service BI permet a les empreses democratitzar l'anàlisi de dades en posar en mans de qualsevol persona les eines necessàries per a entendre'ls i analitzar-los.

Aquesta nova possibilitat canvia per complet el joc en un context en el qual les dades s'han convertit en la base per a la presa de decisions de negoci basades en dades i per a l'avaluació de l'estratègia empresarial i la consegüent presa de mesures correctores per a la seva optimització.

Pel que fa a eines de BI, Microsoft Power BI és una de les eines de business intelligence més usades per les empreses.

Desenvolupar una estratègia self-service BI amb Microsoft Power BI

Segons l'últim Quadrant Màgic de Gartner d'eines analítiques i de business intelligence (ABI) 2023, Microsoft Power BI és la plataforma líder del mercat.

La gran virtut de Microsoft Power BI és que ajuda a les empreses a transformar les seves dades en informació valuosa i insights mitjançant un model self-service. A més, les companyies poden triar el tipus de servei o llicència Power BI que més s'ajusti a les seves necessitats empresarials.

En un món en el qual l'analítica empresarial, la business intelligence i l'aprofitament de les dades estan en el punt de mira, Power BI es posiciona com una eina clau per a aquells negocis que volen aprofitar el desenvolupament tecnològic i data-driven.

D'altra banda, el desenvolupament d'una cultura data-driven és ara una de les grans prioritats del món del business. Perquè els negocis puguin transformar les dades en valor de negoci mitjançant un model self-service, les eines com Power BI, que transformen les dades en informació fàcilment comprensible, resulten imprescindibles.

A Bismart, com a empresa partner Power BI preferent de Microsoft, fa molts anys que ajudem a altres empreses a desenvolupar una estratègia self-service BI mitjançant l'adopció de Power BI en l'entorn corporatiu.

Com desenvolupar una estratègia self-service BI?

El desenvolupament d'una estratègia self-service BI implica molt més que la construcció tècnica d'informes i requereix un projecte complet que tingui en compte els criteris tècnics, la salut i qualitat de les dades de l'organització, les polítiques de seguretat i governança de dades, i els criteris d'ús.

D'altra banda, és important que les empreses coneguin els dos models que existeixen per al desenvolupament d'una estratègia self-service BI.

Models per al desenvolupament d'una estratègia self-service BI

1. Internal Experts

Aquest enfocament s'aplica a empreses en les quals la majoria o tots els usuaris tenen els coneixements tècnics necessaris per a crear els seus propis informes en eines BI com Power BI.

L'organització externalitza el processament de les dades, la integració, l'organització i la preparació dels conjunts de dades per al seu posterior ús en Power BI per part dels usuaris interns de la companyia, els qui exploten les dades i creen els seus propis informes amb l'eina. Aquest enfocament és ideal per a organitzacions en les quals tots els usuaris tenen la capacitat de construir els seus propis informes.

Perquè aquest model funcioni, és necessari proporcionar formació professional als usuaris interns de l'organització perquè puguin aprofitar al màxim les capacitats de Power BI.

En Bismart, oferim un tipus de formació ideal per a l'adopció de Power BI: Formació als usuaris de la teva empresa utilitzant els teus propis conjunts de dades, la qual cosa permet una formació personalitzada que capacita als usuaris per a començar a treballar amb Power BI de manera immediata i amb coneixement del contingut intern que s'explotarà.

A més, aquest enfocament també requereix la implementació de polítiques de data governance i seguretat. En Bismart, comptem amb dues solucions dissenyades específicament per a satisfer les necessitats de les empreses que treballen en Power BI amb aquest enfocament:

  • Power BI Data Catalog: Autodocumenta els conjunts de dades de Power BI i els complementa amb descripcions funcionals i de negoci, fomentant el seu ús correcte capacitant als usuaris de negoci perquè puguin crear els seus propis informes sense ajuda tècnica. 

  • Indicators and Dimensions Definition Tool: Entorn on els usuaris poden consultar els indicadors i dimensions disponibles, així com les metadades, per a saber segons quines dimensions poden analitzar cadascun dels indicadors d'un informe.

Tanmateix, és necessari designar usuaris administradors que controlin els actius de dades i l'activitat dels usuaris a Power BI. Per a això, en Bismart recomanem la implementació de Power BI Analytics:

  • Power BI Data Analytics: Entorn analític específic per a Power BI que permet analitzar tota l'activitat registrada en el Power BI Service d'una organització sense límits de temps, usuaris o d'espais de treball. Registra automàticament i emmagatzema tot l'històric d'activitat en un repositori de dades propi de l'organització.

2. Business Focus

Aquest enfocament és més adequat per a aquelles empreses que disposen d'un petit departament BI o IT que crea els informes Power BI i tots els altres usuaris de la companyia tenen un perfil empresarial i només actuen com a consumidors dels informes. Aquest enfocament també és l'apropiat en el cas de companyies que no compten amb cap usuari amb coneixements tècnics, ja que poden externalitzar tot el procés de reporting i de creació d'informes.

  • Un dels principals hàndicaps d'aquest enfocament és la generació de sobrecostos. La majoria d'organitzacions incorren en despeses innecessàries, adquirint múltiples llicències Power BI Pro per a cada usuari de negoci que necessita visualitzar informes, tot i no ser necessari.

D'altra banda, aquest enfocament requereix del desenvolupament d'una gran quantitat de polítiques vinculades a l'ús i a l'explotació dels datasets, així com polítiques per al desenvolupament de dataflows i per a la creació i consum dels informes corporatius.

Bismart ha creat Power BI Viewer específicament per a les necessitats de les organitzacions que treballen amb aquest model.

Power BI Viewer permet visualitzar tots els informes d'una empresa des d'un únic entorn personalitzable i amb una sola llicència Power BI Pro, la qual cosa suposa un enorme estalvi. A més, la solució està dissenyada per a la governança de dades i la seguretat.

Factors de risc i bones pràctiques per a desenvolupar una estratègia self-service BI amb Power BI

En l'explotació i l'ús eficient de Power BI intervenen diversos factors que condicionen el seu rendiment i la generació de valor de negoci d'aquesta. A més a més, l'adopció de qualsevol tecnologia sempre planteja reptes. Uns reptes que, si no es resolen de manera eficaç, poden afectar el rendiment empresarial a llarg termini i reduir el ROI de Microsoft Power BI.

Més enllà de la necessitat de suport tècnic per part d'experts en l'eina per a la seva posada en marxa, l'èxit de l'adopció de Power BI també depèn, en gran part, de la perspectiva de negoci amb la qual es planteja el procés de desplegament.

A Bismart, sempre expliquem a les empreses amb les quals treballem que l'objectiu d'un procés d'implementació de Power BI no és fer que l'eina funcioni. L'objectiu sempre ha de ser aconseguir que Power BI proporcioni els resultats de negoci esperats.

El primer objectiu és fàcil d'aconseguir i no requereix de massa preparació. Aconseguir el segon resulta més complex, però no fer-ho es pot traduir en una gran pèrdua de temps i de diners.

A Bismart entenem que Power BI és el mitjà, no la fi. Quan una empresa es decideix a invertir en l'eina, ho fa perquè espera millorar els seus resultats de negoci, entendre millor la seva pròpia activitat empresarial, tenir una major capacitat d'anàlisi dels seus objectius i del seu rendiment i/o resoldre una sèrie de necessitats empresarials latents.

El desenvolupament d'un model self-service BI amb Power BI acaba quan tot l'esmentat anteriorment es compleix i hem aconseguit que una companyia compleixi amb els objectius establerts una vegada habilitada la tecnologia.

Els principals desafiaments de desenvolupar una estratègia self-service BI amb Power BI

Com passa amb qualsevol nova tecnologia, la implementació de Power BI en un ecosistema tecnològic ja consolidat, ve acompanyada d'uns certs desafiaments que poden condicionar el seu futur rendiment.

  • Incompatibilitat de les dades: Disposar d'un procés intern d'integració de dades adequat és fonamental. Perquè una companyia pugui treure el màxim partit a Power BI, és necessari que les dades dels quals disposa estiguin degudament integrades i siguin compatibles entre elles. La incompatibilitat entre formats és un dels grans problemes als quals s'enfronten les organitzacions.
  • Dades de baixa qualitat: L'objectiu final d'adquirir una eina com Power BI és disposar d'una base informativa òptima i prendre millors decisions de negoci. A Bismart sempre diem que la qualitat de les teves decisions depèn de la qualitat de les teves dades. Garantir que les dades amb els quals treballem compten són d'òptima qualitat implica múltiples processos de transformació que vetllen per l'exactitud, la integritat, la coherència i la fiabilitat dels actius de dades.
  • Model de dades: Un altre factor clau per a treure-li el màxim partit a Power BI és fer servir el model de dades adequat. Un model de dades mal construït pot danyar per complet els passos previs al seu disseny i impedir transformar les dades en insights. A l'hora d'usar Power BI, és important que les empreses treballin amb models de dades simples i correctament etiquetats. Si no es compleixen aquestes premisses, resultarà difícil cobrir les expectatives dels usuaris visualitzaràn els reports i dashboards creats amb Power BI.
  • Data governance: La governança de dades o data governance és un altre dels factors clau que influeixen en l'aprofitament de les dades en convergència amb l'estratègia empresarial definida. A mesura que una empresa creix, també ho fan els seus actius de dades. Gestionar les dades de manera correcta, ja no sols és important per a treure'ls rendiment, sinó també per temes de data compliance, per a complir amb els marcs reguladors existents, per a afermar la seguretat de les dades i per a disminuir el risc associat.

Fins i tot Gartner destaca que la governança de dades és el punt més feble de Power BI. Certament, per a aquelles organitzacions que necessiten que múltiples usuaris treballin en la plataforma i, especialment, usuaris de diferents perfils; la gestió de l'activitat, dels actius i dels usuaris pot ser realment complexa.

No obstant això, existeix una solució de data governance específica per a Power BI que, a més, suposa un gran estalvi de costos per a aquelles empreses que compten amb múltiples usuaris Power BI, ja que permet a un número il·limitat de users visualitzar i compartir informes amb una sola llicència Power BI Pro.

Descobreix PBI Viewer

  • Falta de coneixement tècnic per a l'ús de l'einaPower BI és una eina bastant intuïtiva. No obstant això, el disseny d'un model de dades, el seu processament i la seva posterior transformació en informes, visuals i quadres de comandament requereix d'un cert nivell de coneixement tècnic. De fet, la gran majoria dels usuaris que treballen amb Power BI són analistes de dades o científics de dades.

A Bismart apostem per un model híbrid que permet a les empreses treure el màxim partit a l'eina després de l'adopció de Power BI. No només ens encarreguem de tots els processos necessaris per a crear reports i quadres de comandament a Power BI —des de la integració de les dades fins a la visualització de dades—, sinó que, després de la implementació i la preparació de l'eina, realitzem un acompanyament integral per a garantir que les companyies aconsegueixen els resultats esperats al llarg del temps i per a resoldre les problemàtiques que puguin sorgir. D'altra banda, el nostre servei d'acompanyament es complementa amb serveis de formació en l'eina perquè els usuaris finals siguin capaços d'usar-la en tot el seu potencial.

Com fomentar la intel·ligència empresarial self-service BI amb Power BI?

En aquest article hem llistat els factors de risc i d'èxit més significatius a l'hora de desenvolupar un model self-service BI en una organització. No obstant això, les adopcions de tecnologies data-driven són complexes i existeixen altres factors que poden condicionar l'èxit del projecte.

Descobreix els passos a seguir per a desenvolupar una estratègia self-service BI amb Power BI a l'e-book "10 bones pràctiques pel desenvolupament d'una estratègia self-service BI amb Power BI"

Descarrega l'e-book ABismart som experts en el desenvolupament i posada en marxa de models self-service BI amb projectes Power BI, oferint la cobertura completa de totes i cadascuna de les etapes del projecte. 

Volem ajudar-te! Si tens qualsevol dubte, necessites més informació sobre aquest tipus de projectes o simplement t'agradaria comentar-nos alguna cosa, si us plau, no dubtis en fer-ho.

Parlem?

Publicat per Núria Emilio